โครงการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด
งบประมาณ : ทุกแหล่งทุน     ปีงบประมาณ : 2564   คณะวิศวกรรมศาสตร์
No. ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการภายใน งบประมาณ แหล่งทุน
1 Strengthening University-Enterprise Collaboration for Resilient Communities in Asia (SECRA) ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี พิสุทธิ์ อภิชยกุล ภาณุ บูรณจารุกร กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ 2,771,339.00 งบประมาณภายนอก ทุน EASMUS+ ร่วมกับ Mid Sweden University และมหาวิทยาลัยใน 6 ประเทศ
2 การจำลองบนตารางทำการเพื่อลดอาหารที่ถูกทิ้งบนโซ่อุปทาน 2 ระดับ จากความหลากหลายของขนาดการขาย โพธิ์งาม สมกุล 100,000.00 งบประมาณรายได้
3 การใช้โปรแกรม ArcGIS จัดทำแผนที่แสดงค่าความเข้มข้นของก๊าซโอโซนระดับพื้นดิน กรณีศึกษาพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย สุภาวรรณ ศรีรัตนา 28,000.00 งบประมาณรายได้
4 การตรวจหาสารพิษตกค้างในพืชผักด้วยการวิเคราะห์แถบคลื่นความถี่แสง (นายณัฐศักดิ์ แย้มสุข) สุชาติ แย้มเม่น 250,000.00 งบประมาณภายนอก โครงการทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2563 ระดับปริญญาเอก
5 การตลาดออนไลน์ขั้นสูงเพื่อสนับสนุนการนำเสนอสินค้า การแนะนำสินค้า และการขายสินค้าเครื่องประดับทางออนไลน์ ด้วยเทคนิคปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการทดลองสวมใส่ด้วยเทคโนโลยีเออาร์ (AR) (โครงการย่อย) สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า 600,600.00 งบประมาณภายนอก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
6 การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมอาหารด้วยระบบการรวมตะกอนด้วยไฟฟ้าร่วมกับการเติมอากาศ วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา 100,000.00 งบประมาณรายได้
7 การบูรณาการระบบออกแบบเครื่องประดับโดยอัตโนมัติกับการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปผงโลหะ (MIM) สำหรับการฉีดขึ้นรูปชิ้นงานเครื่องประดับ ด้วยเทคโนโลยีหะผงวิทยาโลหะมีค่า สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า 800,000.00 งบประมาณภายนอก สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน))
8 การประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานฆ่าไก่ วรางค์ลักษณ์ ซ่อนกลิ่น นิภาวรรณ  จันทะคุณ 118,800.00 งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ
9 การประยุกต์ใช้การล้างดินแบบแม่เหล็กโดยอนุภาคนาโน และไมโครของเหล็กประจุศูนย์ร่วมกับการปรับปรุงดินด้วยถ่านชีวภาพเพื่อการปลูกกัญชาปลอดโลหะพิษและยาฆ่าแมลง ธนพล เพ็ญรัตน์ 2,476,000.00 งบประมาณแผ่นดิน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง
10 การประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีปัญญาประดิษฐ์สำหรับแก้ปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุดทางอุตสาหกรรม สายสัมพันธ์ ซุ้นเจริญ 50,000.00 งบประมาณรายได้
11 การประยุกต์ใช้วิธีเมต้าฮิวริสติกส์ที่สามารถเรียนรู้แข่งขันได้สำหรับการออกแบบผังภายใต้สถานการณ์พลวัต ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ 100,000.00 งบประมาณรายได้
12 การปรับปรุงสมบัติวัสดุเชิงประกอบระหว่างสตรอนเทียมและโบรอนที่เติมเข้าไปในไฮตรอกซีอะพาไทต์และพอลิ (เมทิลเมทาคริเลต) สำหรับประยุกต์ใช้ในวัสดุทางการแพทย์ ปิยนันท์ บุญพยัคฆ์ ศิริกาญจน์ ขันสัมฤทธิ์ 550,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13 การผลิตของตัวต้นแบบแหล่งกำหนดเสียงของลำโพงโคมเสียง (เครื่องส่งคลื่นเร็กติไฟอิงค์อัลตร้าโซนิก) แสงชัย มังกรทอง 500,000.00 งบประมาณภายนอก โครงการแผนงานยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม ภายใต้การดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่)
14 การเฝ้าระวังเชิงรุก และ การเตือนภัย (3-14 วัน) ล่วงหน้าจากการแพร่เชื้อ SARS-CoV-2 ในสถานที่สุ่มเสี่ยงและชุมชนในภาคเหนือด้วยการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสในน้ำเสียโสโครกโดยวิธี Loop Mediated Isothermal Amplification (LAMP) Assays ธนพล เพ็ญรัตน์ สุภาวรรณ ศรีรัตนา 8,100,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช)
15 การพัฒนาระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์: กรณีศึกษาการใช้งานระบบควบคุมบนแพลตฟอร์มหุ่นยนต์ต่างชนิดกัน พนัส นัถฤทธิ์ 100,000.00 งบประมาณรายได้
16 การพัฒนาระบบต้นแบบการบำบัดน้ำเสียที่มีองค์ประกอบไขมันสูงด้วยวิธีการเพิ่มโอโซนร่วมกับระบบการลอยตะกอนแบบโอโซนละลาย ธนพล เพ็ญรัตน์ 1,717,000.00 งบประมาณภายนอก อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
17 การพัฒนาระบบหมุนเวียนอากาศภายในชั้นปลูกของชุดปลูกพืชแนวตั้งในระบบปลูกพืชแบบปิด มัทนี สงวนเสริมศรี ขวัญชัย ไกรทอง ชูพงศ์ ช่วยเพ็ญ 90,000.00 งบประมาณรายได้
18 การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติสำหรับผู้สูงอายุ สุเมธ เหมะวัฒนะชัย 1,159,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
19 การพัฒนาอินเวอร์เตอร์หนื่งเฟสแบบเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าพิกัดกำลัง 5 kW สําหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาภาคประชาชน ที่ใช้อุปกรณ์ IGBTs และ SiC MOSFETs ดร.ศักดา สมกุล ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ 1,783,237.00 งบประมาณภายนอก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
20 การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความ : กรณีศึกษา วารสารวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ณัฐชา  ฮุนพานิช 1,000.00 งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ
21 การวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์วัสดุคอมโพสิตไททาเนียมไดออกไซด์เพื่อประยุกต์เป็นวัสดุทางการแพทย์ คุณสุรีรัตน์ แซ่ตั้ง (ห้างหุ่นส่วนจำกัด แอมเพิล เวิร์ค) ปิยนันท์ บุญพยัคฆ์ ศิริกาญจน์ ขันสัมฤทธิ์ 250,000.00 งบประมาณภายนอก ห้างหุ่นส่วนจำกัด แอมเพิล เวิร์ค กับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
22 การศึกษาเชิงการทดลองในการกำเนิดสัญญาณสำหรับขับอาร์เรย์พาราเมตริกส์ แสงชัย มังกรทอง 250,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23 การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเติมออกซิเจนสู่ถังปฏิกรณ์ในระบบเติมอากาศโดยหัวจ่ายอากาศต่างชนิด ปรัตถกร สิทธิสม 35,000.00 งบประมาณรายได้
24 การศึกษาผลกระทบจากการเพิ่มความเร็วบนทางหลวงเป็น 120 กม./ชม. ทวีศักดิ์ แตะกระโทก ทิพย์วิมล แตะกระโทก บุญพล มีไชโย 2,800,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช)
25 การศึกษาและวิเคราะห์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในพื้นที่นนทบุรีและปทุมธานี รศ.ดร.จุฬาลักษณ์ ค้าไม้ สมร หิรัญประดิษฐกุล 120,000.00 งบประมาณภายนอก บัณฑิวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
26 การสร้างหุ่นยนต์เคลื่อนที่เพื่อตรวจสอบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ไพศาล มุณีสว่าง 1,941,600.00 งบประมาณภายนอก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
27 การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยา BiVO4 ที่ใช้แสงวิซิเบิล เพื่อการจัดสารปนเปื้อนอันตรายออกจากสิ่งแวดล้อม อุปถัมภ์ นาครักษ์ 100,000.00 งบประมาณรายได้
28 คุณภาพน้ำบาดาลในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สุภาวรรณ ศรีรัตนา วรางค์ลักษณ์ ซ่อนกลิ่น นิภาวรรณ  จันทะคุณ 33,800.00 งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ
29 โครงการบริการการแพทย์โดยใช้ระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) และเทคโนโลยี Blockchain ในกลุ่มโรคที่เกิดจากการทำงานและเกี่ยวเนื้องจากการทำงาน ไพศาล มุณีสว่าง สุชาติ แย้มเม่น 11,370,179.52 งบประมาณภายนอก กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
30 โครงการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เขตภาคเหนือ ภาณุพงศ์ สอนคม 100,000.00 งบประมาณแผ่นดิน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
31 โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวตะเข็บชายแดนและระเบียงเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ นินนาท ราชประดิษฐ์ มัทนี สงวนเสริมศรี ขวัญชัย ไกรทอง ชูพงศ์ ช่วยเพ็ญ เกดิษฐ์ กว้างตระกูล ภูพงษ์ พงษ์เจริญ สายสัมพันธ์ ซุ้นเจริญ สุรเชษฐ์ กานต์ประชา 15,000,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
32 แผนงานการวิเคราะห์และสังเคราะห์แผนงบประมาณด้าน ววน.เชิงพื่้นที่ในภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษ (ระยะที่ 2) ภูพงษ์ พงษ์เจริญ 6,110,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว)
33 ระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบอัตโนมัติสำหรับไฮบริดอินเวอร์เตอร์ 1 เฟสชนิดเชื่อมต่อกับกริด เพื่อใช้ป้องกันปัญหาแรงดันเกินในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมระหว่างโฟโตโวลตาอิกและแบตเตอรี่ ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ 100,000.00 งบประมาณรายได้
34 ระบบต้นแบบสำหรับติดตามตัวและแจ้งเหตุด้วยเสียงสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย วงษ์ไทย ธานี โกสุม 884,000.00 งบประมาณแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
35 ระบบตรวจวัดและหาจุด Ki-67 hot spot ของเซลล์มะเร็งเต้านมด้วยวิธีการประมวลผลภาพ สุรเดช จิตประไพกุลศาล พนมขวัญ ริยะมงคล รัฐภูมิ วรานุสาสน์ จิรารัตน์ เอี่ยมสอาด 100,000.00 งบประมาณรายได้
36 ระบบบริหารจัดการการเผาชีวมวลสำหรับเตาอบลมควันยางพาราด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งบริษัท ทีทีเอ็น รับเบอร์ จำกัด จังหวัดพิษณุโลก ผศ.ดร. วินัย วงษ์ไทย ธานี โกสุม อัครพันธ์ วงศ์กังแห 500,000.00 งบประมาณภายนอก อุทยานวิทยาศาสตรืภาคเหนือ
37 วิจัยและพัฒนาเครื่องกำจัดวัชพืชในนาข้าวแบบถอนรากและบีบอัดวัชพืช รัตนา การุญบุญญานันท์ 1,050,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
38 ศูนย์นำร่องบริการจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง จังหวัดพิษณุโลก อนันต์ชัย อยู่แก้ว ปองพันธ์ โอทกานนท์ 40,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานปรัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยฯ Pre-Talent Mobility ประจำปี 2564
39 เศรษฐกิจหมุนเวียนของเหล็กประจุศูนย์เพื่อการนำน้ำทิ้งอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่และการลดการพึงพาเหมืองแร่ ธนพล เพ็ญรัตน์ 500,000.00 งบประมาณภายนอก โครงการแผนงานยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม ภายใต้การดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่)
40 อันตรกริยาระหว่างคลื่นแอรี่แบบตัดปลายและโซลิตอนในระบบสามคลื่นแบบสองมิติ ธวัชชัย เมธีวรัญญู 100,000.00 งบประมาณรายได้
41 แอพพลิเคชันสำหรับบันทึกและติดตามข้อมูลการดูแลตนเองของผู้ป่วยในกลุ่มโรคมะเร็งหลังจากได้รับยาเคมีบำบัด เศรษฐา ตั้งค้าวานิช จิราพร พุกสุข จิรารัตน์ เอี่ยมสอาด ภาณุพงศ์ สอนคม 100,000.00 งบประมาณรายได้
รวม       62,879,555.52
blank