รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการสุขภาพรองรับการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยหอผู้ป่วยรวม ชนิดแรงดนลบ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ศ.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ [40.00%] [ 7,257,952 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: นินนาท ราชประดิษฐ์   [10.00%] [ 1,814,488 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ไพศาล มุณีสว่าง   [10.00%] [ 1,814,488 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: สุชาติ แย้มเม่น   [10.00%] [ 1,814,488 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: รัฐภูมิ วรานุสาสน์   [10.00%] [ 1,814,488 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: เศรษฐา ตั้งค้าวานิช   [10.00%] [ 1,814,488 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: จิราพร พุกสุข   [10.00%] [ 1,814,488 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 18,144,880 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ระยะเวลา :
 9 เมษายน 2563 - 14 ตุลาคม 2563

blank