: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นินนาท ราชประดิษฐ์ (ASST. PROF. DR. NINNART RACHAPRADIT)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G03020
ชื่อ - นามสกุล :     นินนาท  ราชประดิษฐ์
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     Energy for Environment
ห้องทำงาน :     IE209
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4212
อีเมล์ :     ninnartr@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก ปร.ด. เทคโนโลยีพลังงาน ม.พระจอมเกล้าธนบุรี
2 ปริญญาโท วศ.ม. Thermal Technology ม.พระจอมเกล้าธนบุรี
3 ปริญญาตรี วศ.บ. Mechanical Engineering ม.เชียงใหม่
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
ระบบปรับอากาศ
คุณภาพอากาศภายในอาคาร
ห้องสะอาด
เทคโนโลยีพลังงาน
การประหยัดพลังงานในอาคาร
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การปรับปรุงคุณภาพอากาศสำหรับบ้านพักอาศัยด้วยระบบการระบายอากาศผ่านเครื่องปรับอากาศ 2562 - 2562 100,000 
2 การศึกษาวิเคราะห์ระบบปรับอากาศในโรงพยาบาลนเรศวรเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร 2561 - 2562 126,000 
3 ชุดปรับค่าอัตราส่วนความร้อนสัมผัสของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนเพื่อควบคุมความชื้น สำหรับบ้านพักอาศัยในประเทศไทย 2557 - 2558 180,000 
4 การศึกษาผลกระทบจากการระบายอากาศ ที่มีต่อความชื้นสัมพัทธ์ของห้องปรับอากาศในที่พักอาศัยและสำนักงานขนาดเล็กในประเทศไทย 2555 - 2556 180,000 
5 การควบคุมความชื้นโดยการปรับอัตราการไหลของอากาศผ่านเครื่องระเหยสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ 2553 - 2554 80,000 
6 การประยุกต์ใช้เทคนิค l1 Norm ในการประมาณการข้อมูลดิสครีต 2549 - 2546 50,000 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวตะเข็บชายแดนและระเบียงเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 2564 - 2565 15,000,000 
2 โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการสุขภาพรองรับการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยหอผู้ป่วยรวม ชนิดแรงดนลบ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 2563 - 2563 18,144,880 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 นินนาท ราชประดิษฐ์, ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ, ศิริเกษม ศิริลักษณ์, บดินทร์ บุตรธรรม, สุรัตน์ วรรณเลิศสกุล ห้องพักผู้ป่วยต้นแบบที่ถูกปรับปรุงให้เป็นห้องที่สามารถควบคุมค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพ อากาศภายในอาคารของโรงพยาบาลได้ :การศึกษานำร่องของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร Thai Journal of Pharmacy Practice.

[วารสารระดับชาติ]

14 2 1-10 2022 - / 2021  - / 2021-12-09   
2 Wiwatmanitsakul J, Poowaruttanawiwit P, Rachapradit N, Chidnok W. Cardiorespiratory safety of respiratory muscle training using NU spiro Breathe in healthy subjects Chiang Mai Medical Journal (CMMJ)

[วารสารระดับชาติ]

60 1 53-62 2021 - / 2021  - / 2021-04-22  TCI 
3 Charoenkit S, Yiemwattana S, Rachapradit N. Plant characteristics and the potential for living walls to reduce temperatures and sequester carbon. Energy and Buildings.

[วารสารระดับนานาชาติ]

225 110286 2020 4.867 / 2020  - / 2020-08-13  Scopus 
4 นินนาท ราชประดิษฐ, ประยุทธ ภูวรตันาวิวิธ และ ธานี โกสุม การปรับปรุงคุณภาพของอากาศช่วงเวลากลางคืนภายในห้องนอนของบ้านพักอาศัยด้วยการระบายอากาศ วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา (ISSN: 1905-9450) ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563

[วารสารระดับชาติ]

2020 - / 2020  - / 2020-08-13  TCI 
5 ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ, ประภาพรรณ สมใส, เมธาวี ชีพประสพ, เจนยุทธ ศรีหิรัญ, จีราวัฒน์ สวัสดิวิทยะยง, คณินท์ เหลืองสว่าง, จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ, ขวัญชัย รัตนมณี,ชาคริต หริมพานิช, นินนาท ราชประดิษฐ์, แพรวน้ำผึ้ง พนมชัยสว่าง การวิจัยและพัฒนาเครื่องช่วยบริหารยาหยอดตาสำหรับประชาชนทั่วไป Thai Journal of Pharmacy Practice

[วารสารระดับชาติ]

13 4 2020 - / 2021  - / 2021-02-18  TCI 
6 ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ, สุพิชชา พรหมฉิม, ขวัญชัย รัตนมณี, นินนาท ราชประดิษฐ์, สุรัตน์ วรรณเลิศสกุล, วรรณพร วุฒิเอกอนันต์, ชาคริต หริมพานิช, เจนยุทธ ศรีหิรัญ, ยง ภู่วรวรรณ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของวิธีตรวจไวรัสในอากาศเพื่อสร้างวิธีต้นแบบในการตรวจสำหรับสถานพยาบาล Thai Journal of Pharmacy Practice

[วารสารระดับชาติ]

13 4 2020 - / 2021  - / 2021-02-18  TCI 
7 กาญจนา รัตนพรสมปอง, ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ, นินนาท ราชประดิษฐ์, เจนยุทธ ศรีหิรัญ, ธานี โกสุม, สุรัตน์ วรรณเลิศสกุล การพัฒนาเครื่องมือต้นทุนต่ำเพื่อช่วยแยกโรคคอหอยพอกอักเสบและโรคทอนซิลอักเสบเฉียบพลันสำหรับงานเภสัชกรรมชุมชน Thai journal of pharmacy practice

[วารสารระดับชาติ]

12 2 561-578 2019 - / 2020  - / 2020-02-18   
8 ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ, นินนาท ราชประดิษฐ์ และ เจนยุทธ ศรีหิรัญ การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือประเมินการอุดตันของโพรงจมูก วารสารกุมารเวชศาสตร์

[วารสารระดับชาติ]

57 3 145-153 2018 - / 2018  - / 2018-12-12  TCI 
9 Buncha Wattana,Tanit Malakorn,Ninnat Rachapradit and Supannika Wattana. Implications of Ethanol Production on Agriculture, Water Energy and Environment in Thailand วารสารวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

[วารสารระดับชาติ]

12 2 1-14 2017 - / 2018  - / 2018-01-12  TCI 
10 นินนาท ราชประดิษฐ์ และธรวิภา พวงเพ็ชร การลดความร้อนจากหลังคาด้วยคารับรังสีอาทิตย์ทีช่องเปิดอยู่ด้านข้าง วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา

[วารสารระดับชาติ]

7 1 33-44 2013 0.1 / 2013  0 / 2018-05-24  TCI 
11 N. Rachapradit*, J. Suwannapob and N. Soiwan The Study of Impacts of Ventilation Patterns on the Level of Relative Humidity in Office Using Split Type Air-Conditioner Naresuan University Journal

[วารสารระดับชาติ]

21 Special 17-23 2013 - / 2013  - / 2019-05-27  TCI 
12 Rachapradit, N., Thepa, S., Monyakulb, V. An influence of air volume flow rate and temperature set point on performance of inverter split-type air-conditioner Experimental Techniques

[วารสารระดับนานาชาติ]

36 4 18-25 2012 - / 2017  0 / 2017-06-12  Scopus 
13 ดร.นินนาท ราชประดิษฐ์ การควบคุมความชื้นโดยการปรับอัตราการไหลของอากาศ สำหรับเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับพิเศษ ประจำปี 2554 Special Issue

[วารสารระดับชาติ]

19 พิเศษ 1-7 2011 - / 2018  0 / 2018-05-24  TCI 
14 Khedari, J., Rachapradit, N., Hirunlabh, J. Field study of performance of solar chimney with air-conditioned building Energy

[วารสารระดับนานาชาติ]

28 11 1099-1114 2003 - / 2017  62 / 2018-02-28  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 2615 ณัฐวุฒิ วิชัย ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์ และนินนาท ราชประดิษฐ Comparative study heat gain reduction of roof by means using air and water การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ได้รับรางวัล Best Paper ประจำสาขาบทความ การอนุรักษ์พลังงานและประสิทธิภาพพลังงาน  
2 1909 ณัฐวุฒิ วิชัย และ นินนาท ราชประดิษฐ์ การเปรียบเทียบการลดอุณหภูมิของหลังคารับรังสีอาทิตย์ หลังคาระบายอากาศ และ หลังคาสเปรย์น้ำ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2017 มหาวิทยาลัยนเรศวร   
3 1914 ปุณยนุช หิมวันต์, นินนาท ราชประดิษฐ์ และปาริชาติ ราชประดิษฐ์ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบถุงหมักก๊าซพีวีซีจากมูลสัตว์ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2017 มหาวิทยาลัยนเรศวร   
4 1496 ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร.ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ สังกัด : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ร่วมวิจัย : นางสาว คณิตตา เทพสลิด สังกัด : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาว เพ็ญนภา อังศุภโชติ สังกัด : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผศ.ดร.นินนาท ราชประดิษฐ์ สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รศ.นพ.จรัญ สายะสถิตย์ สังกัด : คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผศ.ดร.วีระพงษ์ ชิดนอก สังกัด : คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาว แพรวน้ำผึ้ง พนมชัยสว่าง สังกัด : ศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือตอนล่าง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาว ภาวินี เภารอด สังกัด : ศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือตอนล่าง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร การพัฒนาเครื่องมือช่วยฝึกสมรรถภาพการหายใจชนิดใช้ต้นทุนต่ำสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด ตีพิมพ์ในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2016 ระหว่างงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2016 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)   
5 1908 - W. Khaenson, S. Maneewan, C. Punlek, S. Chindaraksa, and N. Rachapradit Life cycle assessment of power generation from solar energy in Thailand 2015 International Conference on Environmental Science and Sustainable Development (ICESSD 2015)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Bangkok, Thailand   
6 733 นินนาท ราชประดิษฐ์ และ ชูพงษ์ ช่วยเพ็ญ ผลกระทบต่อความชื้นสัมพัทธ์ของบ้านพักอาศัยเนื่องจากการปรับอัตราการไหลอากาศชองเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนซึ่งควบคุมแบบเปิด-ปิด นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 11

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2015 ม.นเรศวร   
7 165 นินนาท ราชประดิษฐ์, จุฑาวัชร สุวรรณภพ และ นฤพล สร้อยวัน การศึกษาผลกระทบของรูปแบบการระบายอากาศที่มีต่อระดับความชื้นสัมพัทธ์ภายในสำนักงานที่ใช้เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน งานประชุมวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 9

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2013 ม.นเรศวร ได้รับรางวัลบทความดีเด่น รองอันดับ ๒ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ได้คัดเลือกผลงานลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2556  
8 194 นินนาท ราชประดิษฐ์ การควบคุมความชื้นโดยการปรับอัตราการไหลของอากาศ สำหรับเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 7

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2011 ม.นเรศวร ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานวิจัยประเภท Oral Presentation และ ได้คัดเลือกผลงานลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2554  
9 2617 N.Rachapradit, S. Thepa and V. Monyakul Experimental and Analytical Study on Inverter Split Type Air-Conditioner International Conference of the Council of Deans of Architecture School of Thailand

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2008 -   
10 2616 N.Rachapradit, S. Thepa and V. Monyakul Effect of refrigerant flow and air flow on performance of inverter split type air-conditioner The International Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2007 Swissotel Le Concorde Bangkok   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ที่ ชื่อโครงการ สถานะ ประเภท หมายเหตุ
1 อุปกรณ์ฝึกสมรรถภาพการหายใจ กำลังดำเนินการยื่นขอ อนุสิทธิบัตร   
2 ชุดควบคุมสเปรย์น้ำเพื่อลดความร้อนบนหลังคา ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567
เลขสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร   
3 ชุดเติมอากาศแบบควบคุมอัตราการไหลผ่านเครื่องปรับอากาศ ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569
เลขสิทธิบัตร 15937
อนุสิทธิบัตร   
4 ชิ้นส่วนอุปกรณ์ฝึกการหายใจ ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2571
เลขสิทธิบัตร 73351
สิทธิบัตร   
5 ชิ้นส่วนอุปกรณ์ฝึกการหายใจ ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2570
เลขสิทธิบัตร 73354
สิทธิบัตร   
6 ชิ้นส่วนอุปกรณ์ฝึกการหายใจ ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 18 กรกฏาคม 2570
เลขสิทธิบัตร 73352
สิทธิบัตร   
7 ฝาปิดอุปกรณ์ฝึกการหายใจ ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 18 กรกฏาคม 2570
เลขสิทธิบัตร 73353
สิทธิบัตร   
8 ฝาปิดอุปกรณ์ฝึกการหายใจ ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 21 มกราคม 2572
เลขสิทธิบัตร 74111
สิทธิบัตร   
9 อุปกรณ์ฝึกสมรรถภาพการหายใจ ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 28 กันยายน 2568
เลขสิทธิบัตร 12019
สิทธิบัตร   
10 ระบบวิธีการรวมถึงอุปกรณ์ฆ่าเชื้อด้วยก๊าซโอโซนและแสง UV กำลังดำเนินการยื่นขอ อนุสิทธิบัตร กำลังดำเนินการยื่นขอ  
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการสุขภาพ รองรับกำรระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยหอผู้ป่วยรวมชนิดแรงดับลบ (Cohort Ward) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร นินนาท ราชประดิษฐ์ 9 เม.ย. 2563 ถึง 
9 ต.ค. 2563
18,000,000.00 18,000,000.00 งบภายนอก
สำนักงาน กสทช
2 Enhancement of engineering skills of students of all levels for application of evidence based sustainable renewable energy solutions in the built environment – SKYBELT ขวัญชัย ไกรทอง 1 พ.ย. 2562 ถึง 
30 ต.ค. 2565
5,148,537.00 1,287,134.25 งบภายนอก
โปรแกรม Erasmus+ ร่วมกับ Universita Talematica Ecampus, Italy ในหมวด Capacity Building in the Field of Higher Education
งบประมาณ 140,950 ยูโร ประมาณ 5148537.03 บาท
รวม       23,148,537.00 19,287,134.25    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank