รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การปรับปรุงคุณภาพเสียงพูดโดยใช้วิธีการพื้นฐานของโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ศิริพร เดชะศิลารักษ์   [70.00%] [ 175,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทวิน ธนะวงษ์ (คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร)  [30.00%] [ 75,000 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 ขยายเวลาครั้งที่ 2
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 250,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ (วท.) ประจำปี 2562 ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ระยะเวลา :
 1 กรกฏาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564

blank