รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การพัฒนากลยุทธ์การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: กมลชนก กำเนิดนก   [100.00%] [ 5,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 5,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 มีนาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563
หมายเหตุ :
วิจัยสถาบัน

blank