รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การพัฒนาและการติดตั้งแอพพลิเคชั่นโดยใช้สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: กันตินันท์ มากมี   [100.00%] [ 5,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 ขยายเวลาครั้งที่ 1
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 5,000 บาท
ระยะเวลา :
 17 กุมภาพันธ์ 2563 - 17 กุมภาพันธ์ 2564
บทคัดย่อ :
 วิจัยสถาบัน งบประมาณ 5,000 บาท

blank