รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  เครือข่ายวิจัยนานาชาติสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีฐานของเชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพจากชีวมวลจุลสาหร่ายและลิกโนเซลลูโลส
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ศ.ดร.อาทิวรรณ โชติพฤกษ์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) [20.00%] [ 1,800,000 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.ดร.กนกวรรณ ง้าวสุวรรณ [7.27%] [ 654,300 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.ดร.วรพล เกียรติกิตติพงษ์ [7.27%] [ 654,300 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: รศ.ดร.ณัฏฐา ทองจุล [7.27%] [ 654,300 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: ดร.พงศ์ธร เจริญศุภนิมิตร [7.27%] [ 654,300 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.ดร.อมรชัย อาภรณ์วิชานพ [7.27%] [ 654,300 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: รศ.ดร.กษิดิศ หนูทอง [7.27%] [ 654,300 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: รศ.ดร.จูงใจ ปั้นประณต(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) [7.27%] [ 654,300 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: ศ.ดร.เหมือนเดือน พิศาลพงศ์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) [7.27%] [ 654,300 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: ศ.ดร.สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) [7.27%] [ 654,300 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: ปณัฐพงศ์ บุญนวล   [7.27%] [ 654,300 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ดร.สรวิศ เผาทองศุข [7.27%] [ 654,300 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 9,000,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.))
ระยะเวลา :
 1 กันยายน 2562 - 31 สิงหาคม 2565

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue Page Impact factor หมายเหตุ
1 Laddawan Tumkot, Armando T. Quitain, Panatpong Boonnoun, Navadol Laosiripojana, Kida Tetsuya, Artiwan Shotipruk Synergizing Sulfonated Hydrothermal Carbon and Microwave Irradiation for Intensified Esterification Reaction  ACS Omega 5 37 23542-2354 /2020    
1 Phornwimol Siabbamrung, Armando T. Quitain, Tetsuya Kida, Navadol Laosiripojana, Panatpong Boonnoun, Artiwan Shotipruk Solid acid catalyst prepared via one-step microwave-assisted hydrothermal carbonization: Enhanced stability towards intensified production of 5-hydroxymethylfurfural in water/γ-valerolactone/NaCl  Molecular Catalysis 512 111772 /2021    
blank