รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  สมรรถนะการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนชนิดสั่นแบบวงรอบที่วางตัวอยู่ในแนวนอนในสภาวะการทำงานปกติ
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ปิยะนันท์ เจริญสวรรค์   [100.00%] [ 438,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 438,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : ไม่มีข้อมูล
ระยะเวลา :
 1 มกราคม 2547 - 31 ธันวาคม 2547

blank