รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การปรับปรุงเครื่องคัดแยกกรวดและทรายโดยใช้แรงเหวี่ยง
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ชานนท์ บุ้งทอง [30.00%] [ 17,400 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: สรณัฐ จิตร์เจริญ [30.00%] [ 17,400 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: เอกรัตน์ สุวรรณเพ็ชร์ [30.00%] [ 17,400 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: รัตนา การุญบุญญานันท์   [10.00%] [ 5,800 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 58,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายอุตสาหกรรมใน โครงการ IRPUS
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2550

blank