: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนา การุญบุญญานันท์ (ASST. PROF. DR. RATTANA KAROONBOONYANAN)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G03009
ชื่อ - นามสกุล :     รัตนา  การุญบุญญานันท์
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     Innovative Mechanical Engineering Center: i-MechE
ห้องทำงาน :     IE216
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4183
อีเมล์ :     rattanakar@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก D.Eng. Agricultural Systems and Engineering Asian Institute of Technology
2 ปริญญาโท M.Eng. Agricultural Engineering Asian Institute of Technology
3 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
- การอออกแบบและทดสอบเครื่องจักรกลเกษตร/เครื่องมือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร/โหลดเซลล์
- การไถพรวนแบบอนุรักษ์
- กลศาสตร์ของดิน
- วิศวกรรมในนาข้าว
- การยศาสตร์ทางวิศวกรรมเกษตร
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์วัดความแข็งของดินชนิดสถิตย์แบบดิจิตอล 2562 - 2562 100,000 
2 การวิจัยและพัฒนาเครื่องกำจัดวัชพืชในนาข้าว 2557 - 2558 132,000 
3 การออกแบบอุปกรณ์วัดแรงในแนวแกนและภาระบิด 2556 - 2558 110,000 
4 ผลของมุมกระทบข้าวเปลือกต่อเปอร์เซ็นต์ข้าวหักจากเครื่องกะเทาะเปลือกแบบแรงเหวี่ยง 2545 - 2545 50,000 
งบประมาณแผ่นดิน
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การพัฒนาไถหัวหมูสำหรับนาข้าวที่เกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด 2548 - 2548 137,000 
2 การออกแบบและสร้างเครื่องผลิตสบู่สมุนไพร 2547 - 2547 210,000 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 วิจัยและพัฒนาเครื่องกำจัดวัชพืชในนาข้าวแบบถอนรากและบีบอัดวัชพืช 2564 - 2565 1,050,000 
2 การพัฒนาชุดสับฟางข้าวสำหรับรถเกี่ยวนวดข้าวเพื่อลดการเผาฟางในนาข้าว 2563 - 2563 172,800 
3 โครงการการนำเครื่องผ่ากอ้อยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมสู่เกษตรกร [โครงการชุด] 2563 - 2564 1,472,000 
4 การพัฒนาชุดสับฟางข้าวสำหรับรถเกี่ยวนวดข้าวเพื่อลดการเผาฟางในนาข้าว (รอบที่ 2) 2562 - 2563 234,000 
5 การทดสอบระบบควบคุมจราจรในการผลิตอ้อยพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง (โครงการย่อย) 2561 - 2562 900,000 
6 การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรสำหรับปลูกพืชแบบไม่ไถเตรียมดินสำหรับระบบเกษตรอินทรีย์หลังนา 2561 - 2562 1,608,118 
7 การวิจัยและพัฒนาเครื่องผ่ากออ้อยและการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของอ้อยตออย่างแม่นยำ 2560 - 2561 1,500,000 
8 เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์พืช 2559 - 2559 168,800 
9 กรรไกรตัดแต่งกิ่งแมคคาเดเมีย 2558 - 2559 59,000 
10 การพัฒนาเครื่องโรยเมล็ดข้าวงอกแบบแถว 2557 - 2557 180,000 
11 (ชุดโครงการ) การวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อการผลิตทุเรียนพันธุ์หลงและหลินลับแลเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน ปีที่ 2 [โครงการชุด] 2556 - 2559 4,030,000 
12 การพัฒนาเครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ดแบบกึ่งอัตโนมัติ 2552 - 2552 100,000 
13 การพัฒนาเครื่องตัดแผ่นแป้งใบเมี่ยง 2552 - 2552 100,000 
14 การปรับปรุงเครื่องหมุนปอกเปลือกขิงดอง 2551 - 2551 100,000 
15 การปรับปรุงเครื่องเคลือบสารกำจัดศัตรูพืชบนเม็ดทราย 2550 - 2550 58,000 
16 การปรับปรุงเครื่องคัดแยกกรวดและทรายโดยใช้แรงเหวี่ยง 2550 - 2550 58,000 
17 การพัฒนาเครื่องต้นแบบในการบีบแบนกล้วยตาก 2550 - 2550 100,000 
18 การออกแบบและพัฒนาเครื่องหยอดถั่วเหลืองติดรถไถเดินตามชนิดไม่เตรียมดิน แบบกระทุ้ง 2546 - 2546 207,800 
19 การออกแบบและพัฒนาเครื่องอัดเม็ดกากตะกอนอ้อย 2546 - 2546
20 การออกแบบและสร้างเครื่องผนึกสุญญากาศพร้อมเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตและหมดอายุ 2545 - 2545
21 การออกแบบและสร้างเครื่องผลิตเม็ดสบู่ 2545 - 2545 176,990 
== โครงการย่อยงบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
22 การพัฒนาต่อยอดเครื่องผ่ากออ้อยโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีส่วนร่วม 2564 - 2564 900,000 
23 การออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกทุเรียนพันธุ์หลงลับแลแบบกึ่งอัติโนมัติ 2556 - 2558 425,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 ธัญญา นิยมาภา* และรัตนา การุญบุญญานันท์ การพัฒนาเครื่องมือไถดินดานชนิดสั่น Naresuan University Engineering Journal

[วารสารระดับชาติ]

10 1 40-49 2015 - / 2017  0 / 2017-06-12  TCI 
2 Rattana Karoonboonyanan*, Nopparat Seehawong, Kadit Kwrangtrakul Development of soybean rolling injection planter Naresuan University Journal

[วารสารระดับชาติ]

16 2 99-103 2008 0.13 / 2008  0 / 2017-06-12  TCI 
3 R. Karoonboonyanan, V.M. Salokhe, T. Niyamapa, Hiroshi Nakashima Vibration effects on the performance of a single-shank subsoiler Agricultural Engineering International: the CIGR Ejournal

[วารสารระดับนานาชาติ]

9 2007 - / 2016  1 / 2017-08-21   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 2675 ผศ.ดร.รัตนา การุญบุญญานันท์ และ ผศ.ดร.ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์ การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรสำหรับปลูกพืชแบบไม่ไถเตรียมดินสำหรับระบบเกษตรอินทรีย์หลังนา การสัมมนาเปิดตัวเทคโนโลยีและนิทรรศการผลงานวิจัยกลุ่มเรื่อง "พืชสวน/พืชไร่" "ปลดล็อคนวัตกรรมเกษตรไทย เพื่อผลผลิตที่ก้าวไกลอย่างยั่งยืน"

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 ณ ห้องประชุมGrand ballroom โรงแรมรามาการ์เด้นส์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร   
2 1533 Rattana Karoonboonyanan* Vilas M. Salokhe Tanya Niyamapa Performance evaluation of vibratory subsoilers The International Society of Sugar Cane Technologists (ISSCT) Agricultural Engineering Workshop

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2009 Nakhon Pathom, Thailand   
3 1517 Rattana Sonkam* Gajendra Singh Effects of tillage methods and rice straw management on weeds การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2003 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   
4 1519 ปิยะมาศ จารุฑีฆัมพร พลกฤษณ์ เพ็ญนิเวศน์สุข ประวิทย์ เป้าบ้านเซ่า รัตนา สอนขำ* ผลของการออกแบบปากพ่นเครื่องพ่นหว่านปุ๋ยต่อสัมประสิทธิ์การกระจายตัว การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2003 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ที่ ชื่อโครงการ สถานะ ประเภท หมายเหตุ
1 เครื่องโรยเมล็ดข้าว ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2560
เลขสิทธิบัตร 9111
อนุสิทธิบัตร   
2 โหลดเซลล์ ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2565
เลขสิทธิบัตร 13290
อนุสิทธิบัตร   
3 เครื่องพรวนกำจัดวัชพืชแบบใช้แรงคนเข็น ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 15 กันยายน 2565
เลขสิทธิบัตร 14688
อนุสิทธิบัตร   
4 ชิ้นส่วนอุปกรณ์การวัด ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 7 กรกฏาคม 2569
เลขสิทธิบัตร 65800
สิทธิบัตร   
5 เครื่องผ่ากออ้อยและให้ปุ้ย กำลังดำเนินการยื่นขอเลขคำขอ 2203000507 อนุสิทธิบัตร   
6 ชุดเครื่งปลูกพืชหลังนา กำลังดำเนินการยื่นขอเลขคำขอ 1901005276 สิทธิบัตร   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทอื่นๆ

ที่ ประเภท หัวข้อ ผู้ร่วมวิจัย
1 การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรสำหรับปลูกพืชแบบไม่ไถเตรียมดินสำหรับระบบเกษตรอินทรีย์หลังนา  ผศ.ดร.รัตนา การุญบุญญานันท์ ผศ.ดร.ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 การศึกษาประสิทธิภาพรถตัดอ้อย รัตนา การุญบุญญานันท์ 4 ม.ค. 2565 ถึง 
30 มิ.ย. 2565
305,000.00 213,500.00 งบภายนอก
บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก
2 กิจกรรมเครือข่ายผักผลไม้แปรรูปกลุ่มยุทธศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง 1 รัตนา การุญบุญญานันท์ 1 ธ.ค. 2558 ถึง 
22 ก.พ. 2559
59,000.00 29,500.00 งบภายนอก
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 โครงการให้คำปรึกษาออกแบบเครื่องตัดแต่งกิ่งแมคคาเดเมีย รัตนา การุญบุญญานันท์ 16 ต.ค. 2558 ถึง 
22 ก.พ. 2559
59,000.00 29,500.00 งบภายนอก
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 กิจกรรมประยุกต์ใช้นวัตกรรมต่อยอดผลิตภัณฑ์ (เครื่องแบนกล้วย) รัตนา การุญบุญญานันท์ 28 ม.ค. 2557 ถึง 
25 ส.ค. 2557
300,000.00 99,990.00 งบภายนอก
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
รวม       723,000.00 372,490.00    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank