รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การออกแบบและสร้างเครื่องผลิตสบู่สมุนไพร
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: รัตนา การุญบุญญานันท์   [50.00%] [ 105,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: สิทธิโชค ผูกพันธุ์   [40.00%] [ 84,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ศักดิ์ศิลป์ วิมุกตานนท์ [10.00%] [ 21,000 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณแผ่นดิน 210,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2547

blank