รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  โครงการบริการออกแบบผลิตและทดสอบวัสดุรองนอนและสิ่งเพิ่มพูนสภาพแวดล้อมของสัตว์ฟันแทะขนาดเล็กด้วยเส้นใยธรรมชาติจากกาบกล้วย
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: นพวรรณ โม้ทอง   [50.00%] [ 250,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ศลิษา วีรพันธุ์   [30.00%] [ 150,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.ดร.พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์ [20.00%] [ 100,000 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 1
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 500,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : Innovation Hub-Creative Economy
ระยะเวลา :
 16 สิงหาคม 2560 - 15 มกราคม 2561

blank