รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  ลักษณะฝุ่นละอองจากแหล่งกำเนิด ที่เกิดในช่วงหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ปาจรีย์ ทองสนิท   [60.00%] [ 253,200 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: วิชญา อิ่มกระจ่าง   [20.00%] [ 84,400 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ชูชัย หล่อนิมิตดี [20.00%] [ 84,400 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 ขยายเวลาครั้งที่ 1
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 2
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณแผ่นดิน 422,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue Page Impact factor หมายเหตุ
1 Pajaree thongsanit and Maesinee pakomma The characteristic of dust from sources during smoggy pollution in chiang Mai province, Thailand  Journal Engineering and Applied sciences 12 7 1782-1784 /2018    
blank