รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  วิจัยพัฒนา และติดตามประเมินผลตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ทวีศักดิ์ แตะกระโทก   [33.34%] [ 333,400 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: บุญพล มีไชโย   [33.33%] [ 333,300 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ทิพย์วิมล แตะกระโทก   [33.33%] [ 333,300 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณแผ่นดิน 1,000,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ธันวาคม 2553 - 30 พฤศจิกายน 2554

blank