โครงการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด
งบประมาณ : ทุกแหล่งทุน     ปีงบประมาณ : 2554   คณะวิศวกรรมศาสตร์
No. ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการภายใน งบประมาณ แหล่งทุน
1 การประเมินความเหมาะสมของการใช้อนุภาคนาโนของเหล็กประจุศูนย์ที่ถูกปรับปรุงด้วยโพลีเมอร์ร่วมกับการเหนี่ยวนำความร้อนทางแม่เหล็กไฟฟ้าในการเร่งการฟื้นฟูน้ำใต้ดินและดินในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาตพุดที่ปนเปื้อนด้วยมลสารอินทรีย์ระเหยที่มีคลอลีนเป็นองค์ประกอบ ธนพล เพ็ญรัตน์ 140,000.00 งบประมาณภายนอก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2 การพัฒนาโปรแกรมช่วยแก้ปัญหาการจัดเรียงกล่องผลิตภัณฑ์ลงในตู้สินค้าด้วยระบบภูมิคุ้มกัน ภูพงษ์ พงษ์เจริญ 134,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
3 การวินิจฉัยความผิดปกติของอินดักชั่นมอเตอร์ที่ใช้ในกระบวนการสีข้าวของโรงสีข้าว สมพร เรืองสินชัยวานิช สิทธิโชค ผูกพันธุ์ 306,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
4 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการหดตัวของคอนกรีตและสร้างแบบจำลองทำนายการหดตัวเพื่อใช้ในการออกแบบในประเทศไทย สรัณกร เหมะวิบูลย์ 150,100.00 งบประมาณภายนอก โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
5 คุณลักษณะทางสมรรถนะของแผ่นทำความเย็นแบบระเหยต้นแบบจากใยมะพร้าว ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา 80,000.00 งบประมาณรายได้
6 เครื่องเขย่าถุงเลือดและชั่งน้ำหนัก พรพิศุทธิ์ วรจิรันตน์ 80,000.00 งบประมาณรายได้
7 เครื่องคัดเกรดมะม่วงโดยใช้เทคนิคการประมวลผลสัญญาณน้ำหนักแบบพลวัต สุชาติ แย้มเม่น 1,369,268.00 งบประมาณภายนอก ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ม.เชียงใหม่
8 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการดูแลเด็กด้อยโอกาส นอกระบบและเด็กกลุ่มเสี่ยงในระบบการศึกษา วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า N/A N/A
9 ผลกระทบของโลกร้อนที่มีต่อชุมชนการเกษตรและแนวทางการปรับตัวของชุมชน : กรณีศึกษาพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 600,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
10 มลพิษอากาศจากการเผาอ้อย ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง ปาจรีย์ ทองสนิท 200,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
11 วิจัยพัฒนา และติดตามประเมินผลตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ทวีศักดิ์ แตะกระโทก บุญพล มีไชโย ทิพย์วิมล แตะกระโทก 1,000,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
รวม       11,059,368.00
blank