รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การออกแบบอุปกรณ์วัดแรงในแนวแกนและภาระบิด
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: รัตนา การุญบุญญานันท์   [50.00%] [ 55,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: เกดิษฐ์ กว้างตระกูล   [50.00%] [ 55,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 110,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 พฤษภาคม 2556 - 30 เมษายน 2558
หมายเหตุ :
ยังไม่ส่ง KPI ขยายเวลากรณีพิเศษถึง 31 ก.ค.59

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ที่ ชื่อโครงการ สถานะ ประเภท หมายเหตุ
blank