: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ดร.ศลิษา วีรพันธุ์ (DR. SALISA VEERAPUN)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G03021
ชื่อ - นามสกุล :     ศลิษา  วีรพันธุ์
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม
สังกัดหน่วยวิจัย :     Innovative Mechanical Engineering Center: i-MechE
  Research Unit for Precision and Medical Engineering Technology (PMET)
ห้องทำงาน :     IE214
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4182
อีเมล์ :     salisav@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก Ph.D. Mechanical Engineering University of Manchester
2 ปริญญาโท M.S. Mechanical Eng.Design UMIST (University of Manchester Institute of Science and Technology)
3 ปริญญาตรี วศ.บ. Mechanical Engineering จุฬากรณ์มหาวิทยาลัย
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
Product development/Design process/systematic creativity
small hydropower /3D-printing technology
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 ผลของกระบวนการเตรียมเส้นใยและการผลิตต่อสมบัติของพอลิเมอร์คอมโพสิตจากเส้นใยธรรมชาติสำหรับอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ทดลอง 2562 - 2562 100,000 
2 (ชุดโครงการ) การพัฒนาต้นแบบระบบขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะที่ 1 [โครงการชุด] 2555 - 2556 4,997,560 
งบประมาณแผ่นดิน
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 โครงการพัฒนาสิ่งเพิ่มพูนสภาพแวดล้อมของสัตว์ทดลองประเภทหนูไมซ์ และหนูแรทจากวัสดุผสมธรรมชาติ 2560 - 2560 299,000 
2 โครงการบริการออกแบบ ผลิต และทดสอบ วัสดุรองนอนและสิ่งเพิ่มดูนสภาพแวดล้อมของสัตว์ฟันแทะขนาดเล็กด้วยเส้นใยธรรมชาติจากกาบกล้วย 2560 - 2560 500,000 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปสับประรดด้วยนวัตกรรม 2562 - 2562 350,000 
2 โครงการบริการออกแบบผลิตและทดสอบวัสดุรองนอนและสิ่งเพิ่มพูนสภาพแวดล้อมของสัตว์ฟันแทะขนาดเล็กด้วยเส้นใยธรรมชาติจากกาบกล้วย 2560 - 2561 500,000 
3 การพัฒนากังหันน้ำเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กที่เหมาะกับสภาพภูมิประเทศและเทคโนโลยีในประเทศไทย ปีที่ 2 (การศีกษาการไหลของน้ำก่อนเข้ากังหันน้ำด้วยวิธี Moving-particle Semi-implicit,MPS, และการนำเสนอการสร้างกังหันน้ำแบบระบบปิดให้กับชุมชน (off-grid) 2559 - 2559 570,000 
4 การเปลี่ยนแปลงประชากรและความอยู่ดีมีสุขในบริบทสังคมสูงวัย 2559 - 2559 1,832,000 
5 การพัฒนาเครื่องโรยเมล็ดข้าวงอกแบบแถว 2557 - 2557 180,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Katayama, Y., Iio S., Kimoto,K., Veerapun, S Open-Type Cross-Flow Turbine with Curved Channel (Effect of Channel angle on Water Surface Stability) International Review of Aerospace Engineering

[วารสารระดับนานาชาติ]

7 6 187-191 2016 - / 2018  0 / 2018-05-24  Scopus 
2 Katayama, Y., Iio S., Veerapun, S. Uchiyama, T., Ikeda, T. Investigation of Blade Angle of an Open Cross-flow Runner International Journal of TURBO and JET-ENGINES.

[วารสารระดับนานาชาติ]

32 1 65–72 2015 - / 2018  1 / 2018-05-24  Scopus 
3 Katayama, Y., Iio S., Veerapun, S. Effect of Runner Position on Performance for Open Type Cross-flow Turbine utilizing Waterfalls International Review of Mechanical Engineering

[วารสารระดับนานาชาติ]

8 6 1012-1016 2014 - / 2018  2 / 2017-05-22  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 1805 Rangsanseri, Y. and Dachasilaruk, S., Comparative Study of Post-processing Techniques for Reducing Blockiness in Transform Coded Images IEEE International Symposium on Consumer Electronic (ISCE’99)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

1999 Malaysia   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ที่ ชื่อโครงการ สถานะ ประเภท หมายเหตุ
1 แม่พิมพ์สำหรับขึ้นรูปสิ่งเพิ่มพูนสภาพแวดล้อมสำหรับสัตว์ทดลองจากเส้นใยธรรมชาติ กำลังดำเนินการยื่นขอเลขคำขอ 1802004420 อนุสิทธิบัตร ดำเนินการยื่นคำร้องขอจดอนุสิทธิบัติใหม่ เนื่องจากมีการเพิ่มเติมข้อมูล   
2 สิ่งเพิ่มพูนสภาพแวดล้อมสัตว์ทดลองจากเส้นใยธรรมชาติแบบพับได้ กำลังดำเนินการยื่นขอเลขคำขอ 2002003862 อนุสิทธิบัตร   
3 อุปกรณ์รองนอนสำหรับสัตว์ ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2572
เลขสิทธิบัตร 85173
สิทธิบัตร   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิศวกรรมศาสตร์ [ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก] ศลิษา วีรพันธุ์ 1 ก.พ. 2564 ถึง 
30 ธ.ค. 2564
3,263,000.00 978,900.00 เงินแผ่นดิน
2 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิศวกรรมศาสตร์ [ต.วัดพริก อ.เมือง จ.พิษณุโลก] ศลิษา วีรพันธุ์ 1 ก.พ. 2564 ถึง 
30 ธ.ค. 2564
3,263,000.00 978,900.00 เงินแผ่นดิน
3 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา 13 พ.ค. 2559 ถึง 
12 พ.ค. 2560
195,000.00 31,200.00 งบภายนอก
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
รวม       6,721,000.00 1,989,000.00    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank