: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ รองศาสตราจารย์ ดร.มัทนี สงวนเสริมศรี (ASSOC. PROF. DR. MATHANEE SANGUANSERMSRI)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G03001
ชื่อ - นามสกุล :     มัทนี  สงวนเสริมศรี
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ประเภท :     ข้าราชการ
ตำแหน่ง :     รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม
สังกัดหน่วยวิจัย :     Innovative Mechanical Engineering Center: i-MechE
ห้องทำงาน :     IE312
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4218
อีเมล์ :     mathanees@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก D. Agric. Agriculture Engineering Tokyo Uni.of Agric. Tech.
2 ปริญญาโท M.Agric. Agricultural Engineering Tokyo Uni.of Agric. Tech.
3 ปริญญาตรี วศ.บ. Agricultural Engineering ม.เกษตรศาสตร์
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
......
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การพัฒนาระบบหมุนเวียนอากาศภายในชั้นปลูกของชุดปลูกพืชแนวตั้งในระบบปลูกพืชแบบปิด 2564 - 2564 90,000 
2 การพัฒนาชุดปลูกพืชในระบบปิดขนาดเล็ก 2563 - 2563 100,000 
3 การวิจัยและพัฒนาเครื่องกำจัดวัชพืชในนาข้าว 2557 - 2558 132,000 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวตะเข็บชายแดนและระเบียงเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 2564 - 2565 15,000,000 
2 เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์พืช 2559 - 2559 168,800 
3 กรรไกรตัดแต่งกิ่งแมคคาเดเมีย 2558 - 2559 59,000 
4 การพัฒนาเครื่องโรยเมล็ดข้าวงอกแบบแถว 2557 - 2557 180,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Bendali, D.S., Sanguansermsri, M., Girard-Bascou, J., Bennoun, P. Mutations of Chlamydomonas reinhardtii affecting the cytochrome bf complex FEBS Letters

[วารสารระดับนานาชาติ]

203 1 31-35 2011 - / 2017  15 / 2017-05-22  Scopus 
2 Mahadtanapuk, S., Nanakorn, W., Chandej, R., (...), Sanguansermsri, M., Tera-Arusiri, W., Anuntalabhochai, S. Isolation and expression analysis of a gene encoding ACC oxidase in Curcuma alismatifolia Gagnep Acta Horticulturae

[วารสารระดับนานาชาติ]

855 189-194 2010 - / 2017  1 / 2017-05-22  Scopus 
3 Mahadtanapuk, S., Sanguansermsri, M., Handa, T., Nanakorn, W., Anuntalabhochai, S. Cloning of the ACC synthase gene from Curcuma alismatifolia Gagnep. And its use in transformation studies Acta Horticulturae

[วารสารระดับนานาชาติ]

836 277-282 2009 - / 2017  1 / 2017-05-22  Scopus 
4 Tera-arusiri, W., Mahadtanapuk, S., Anuntalabhochai, S., Sanguansermsri, M., Nanakorn, W. Breeding for resistance and biocontrol of wilt disease in Curcuma alismatifolia gagnep. by Bacillus spp Acta Horticulturae

[วารสารระดับนานาชาติ]

836 155-160 2009 - / 2017  0 / 2017-06-12  Scopus 
5 Mahadtanapuk, S., Sanguansermsri, M., Yu, L.D., Vilaithong, T., Anuntalabhochai, S. Cloning of antifungal gene from Bacillus licheniformis by application of low energy ion beam bombardment Surface and Coatings Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

203 17-18 2546-2549 2009 - / 2017  4 / 2017-05-22  Scopus 
6 Anuntalabhochai, S., Chandej, R., Sanguansermsri, M., (...), Cutler, R.W., Vilaithong, T. Ion-beam-induced gene transfer in Saccharomyces cerevisiae Surface and Coatings Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

203 17-18 2521-2524 2009 - / 2017  7 / 2017-05-22  Scopus 
7 Mirasena, S., Shimbhu, D., Sanguansermsri, M., Sanguansermsri, T. Detection of β-thalassemia mutations using a multiplex amplification refractory mutation system assay Hemoglobin

[วารสารระดับนานาชาติ]

32 4 403-409 2008 - / 2017  23 / 2017-05-22  Scopus 
8 Mahadtanapuk, S., Sanguansermsri, M., Cutler, R.W., Sardsud, V., Anuntalabhochai, S. Control of anthracnose caused by Colletotrichum musae on Curcuma alismatifolia Gagnep. using antagonistic Bacillus spp American Journal of Agricultural and Biological Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

2 2 54-61 2007 - / 2017  16 / 2017-05-22  Scopus 
9 Anuntalabhochai, S., Sitthiphrom, S., Thongtaksin, W., Sanguansermsri, M., Cutler, R.W. Hybrid detection and characterization of Curcuma spp. using sequence characterized DNA markers Scientia Horticulturae

[วารสารระดับนานาชาติ]

111 4 389-393 2007 - / 2017  12 / 2017-05-22  Scopus 
10 Mahadtanapuk, S., Topoonyanont, N., Handa, T., Sanguansermsri, M., Anuntalabhochai, S. Genetic transformation of Curcuma alismatifolia Gagnep. using retarded shoots Plant Biotechnology

[วารสารระดับนานาชาติ]

23 2 233-237 2006 - / 2017  10 / 2017-05-22  Scopus 
11 Authors of DocumentRolfe, S.A., Sanguansermsri, M., Bendall, D.S. Cytochrome b-560, a new component of thylakoid membranes BBA - Bioenergetics

[วารสารระดับนานาชาติ]

894 3 434-442 2001 - / 2017  10 / 2017-05-22  Scopus 
12 มัทนี สงวนเสริมศรี การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรในประเทศญี่ปุ่น วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[วารสารระดับชาติ]

9 2 64 - 71 2001 - / 2017  0 / 2017-06-12  TCI 
13 มัทนี สงวนเสริมศรี พัมนาการของการใช้เครื่องจักรกลเกษตรในประเทศญี่ปุ่น วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[วารสารระดับชาติ]

8 2 98-110 2000 - / 2017  0 / 2017-06-12  TCI 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ที่ ชื่อโครงการ สถานะ ประเภท หมายเหตุ
1 เครื่องโรยเมล็ดข้าว ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2560
เลขสิทธิบัตร 9111
อนุสิทธิบัตร   
2 เครื่องพรวนกำจัดวัชพืชแบบใช้แรงคนเข็น ได้รับการคุ้มครอง
ถึงวันที่ 15 กันยายน 2565
เลขสิทธิบัตร 14688
อนุสิทธิบัตร   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 การถ่ายทองเทคโนโลยีเครื่องโรยเมล็ดข้าวงอกแบบแถว (18-19 ต.ค.61) มัทนี สงวนเสริมศรี 18 ต.ค. 2561 ถึง 
18 ต.ค. 2561
89,450.00 89,450.00 งบภายนอก
ดร.สุกิจ กันจินะ ม.เชียงใหม่
2 การถ่ายทองเทคโนโลยีเครื่องโรยเมล็ดข้าวงอกแบบแถว (13-14 ก.ย.61) มัทนี สงวนเสริมศรี 13 ก.ย. 2561 ถึง 
14 ก.ย. 2561
89,450.00 89,450.00 งบภายนอก
ดร.สุกิจ กันจินะ ม.เชียงใหม่
3 กิจกรรมเครือข่ายผักผลไม้แปรรูปกลุ่มยุทธศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง 1 รัตนา การุญบุญญานันท์ 1 ธ.ค. 2558 ถึง 
22 ก.พ. 2559
59,000.00 29,500.00 งบภายนอก
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 โครงการให้คำปรึกษาออกแบบเครื่องตัดแต่งกิ่งแมคคาเดเมีย รัตนา การุญบุญญานันท์ 16 ต.ค. 2558 ถึง 
22 ก.พ. 2559
59,000.00 29,500.00 งบภายนอก
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 โครงการเครื่องโรยเมล็ดข้าวงอกแบบแถว มัทนี สงวนเสริมศรี 1 มี.ค. 2558 ถึง 
30 ก.ย. 2558
72,400.00 72,400.00 งบภายนอก
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวม       369,300.00 310,300.00    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank