ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
ศึกษา วิเคราะห์ ประเภทและคุณลักษณะของรถขนส่งทางรางให้สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางราง
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน กรมการขนส่งทางราง
ช่วงเวลา :
01-05-2563 ถึง 31-12-2563
งบประมาณ :
9,680,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา  [25%] [ 2,420,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: ดร.ธรรมนูญ เฮงษฎีกุล [10%] [ 968,000 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมโครงการ: อนันต์ชัย อยู่แก้ว  [15%] [ 1,452,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ  [15%] [ 1,452,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: สิทธิโชค ผูกพันธุ์  [10%] [ 968,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: ผศ.ดร.ยอดพล เทพสิทธา [15%] [ 1,452,000 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมโครงการ: ภูริภัส สุนทรนนท์  [10%] [ 968,000 บาท ตามสัดส่วน ]