ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ช่วงเวลา :
01-03-2561 ถึง 28-02-2562
งบประมาณ :
262,800.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา  [25%] [ 65,700 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: อัครพันธ์ วงศ์กังแห  [25%] [ 65,700 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: ภาณุ พุทธวงศ์  [25%] [ 65,700 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: ปองพันธ์ โอทกานนท์  [25%] [ 65,700 บาท ตามสัดส่วน ]


หมายเหตุ :
-งบประมาณ ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งการลงพื้นที่