: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ภาณุ พุทธวงศ์ (ASST. PROF. DR. PANU PUTTAWONG)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G03005
ชื่อ - นามสกุล :     ภาณุ  พุทธวงศ์
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ประเภท :     ข้าราชการ
ตำแหน่ง :     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     
สังกัดสถานวิจัย :     สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม
สังกัดหน่วยวิจัย :     Development and Research of Innovative Vehicle Engineering: DRIVE
ห้องทำงาน :     IE208
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4179
อีเมล์ :     panup@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก PhD. Mechanical Engineering Wichita State University
2 ปริญญาโท M.S. Mechanical Engineering University of Colorado at Boulder
3 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
1. Combustion
2. Fluid flow system design & simulation
3. Energy conservation consulting
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การศึกษาสหวิทยาการในทางเศรษฐศาสตร์โดยใช้ทฤษฎีอุณหพลศาสตร์ 2562 - 2562 8,000 
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การประกอบรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงจากรถกระบะเก่า 2556 - 2557 380,000 
2 (ชุดโครงการ) การพัฒนาต้นแบบระบบขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะที่ 1 [โครงการชุด] 2555 - 2556 4,997,560 
3 การพัฒนาเทคนิคการวัดการไหลของเลือด 2552 - 2553 87,500 
4 การศึกษาการไหลของเลือดผ่านขดลวดสวนหัวใจ 2552 - 2553 87,500 
== โครงการย่อยงบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
5 (โครงการวิจัยย่อยที่ 2) การออกแบบตัวถังและช่วงล่างสำหรับรถไฟฟ้า 2555 - 2556 3,454,000 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 ระบบจำลองฝึกปฏิบัติการทำงานของระบบกำเนิดไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ 2562 - 2563 4,914,447 
2 การพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมพลศาสตร์ของชุดขับเคลื่อนมอเตอร์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า [โครงการชุด] 2559 - 2560 3,160,650 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Suthat Yiemwattana The Multifunction Green Roof: A Case Study of UHI Mitigation From USIS Building, Phitsanulok, Thailand. Advances in Urban Lifestyle and Technology. ฺBook Chapter W. Suparta (Editor) ISBN 978-1-5275-6529-6

[วารสารระดับนานาชาติ]

107-116 2021 - / 2021  - / 2021-08-25  Scopus 
2 กุลยา กนกจารุวิจิตร
จิรศักดิ์ ศิริโภคารัตนา
ภาณุ พุทธวงศ์
การศึกษาเชิงตัวเลขสองมิติแบบสมมาตรตามแกนของการไหลของเลือดผ่านหลอดเลือดตีบและหลอดเลือดที่ใส่ขดลวด Numerical Study of Two-Dimensionally Axi-Symmetric Blood Flow Through an Occluded Vessel and a Stented Vessel วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร

[วารสารระดับชาติ]

22 1 104-119 2014 - / 2017  0 / 2017-06-12  TCI 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 2954 P. Putthawong and S. Yiemwattana THE MULTI-FUNCTION GREEN ROOF: A CASE STUDY OF UHI MITIGATION FROM USIS BUILDING, PHITSANULOK, THAILAND The 2020 International Conference on Urban Sustainability, Environment, and Engineering (CUSME 2020)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2020 Prime Plaza Hotel Sanur Bali, Indonesia   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทอื่นๆ

ที่ ประเภท หัวข้อ ผู้ร่วมวิจัย
1 Book Chapter Wayan Supata(editor) Cambridge Scholar Publishing ISBN 978-1-5275-6529-6 The Multifunction Green Roof: A Case Study of UHI Mitigation From USIS Building, Phitsanulok, Thailand.   Suthat Yiemwattana
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา 1 มี.ค. 2561 ถึง 
28 ก.พ. 2562
262,800.00 65,700.00 งบภายนอก
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
-งบประมาณ ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งการลงพื้นที่
รวม       262,800.00 65,700.00    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank