ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม กลุ่มที่ 2
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน กรมทางหลวงชนบท
ช่วงเวลา :
21-12-2559 ถึง 17-10-2560
งบประมาณ :
3,000,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี  [40%] [ 1,200,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี  [30%] [ 900,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: พิสุทธิ์ อภิชยกุล  [20%] [ 600,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: บุญพล มีไชโย  [10%] [ 300,000 บาท ตามสัดส่วน ]


หมายเหตุ :
- เบิกค่าจ้างงวด 2 จำนวนเงิน 495,000 บาท วันที่ 12 ก.ค. 2560
- ส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 วันที่ 1 ส.ค. 2560
- นำส่งรายงานขั้นสุดท้ายและเบิกเงินงวด 3 จำนวน 495,000 บาท 25 ก.ย. 2560
- นำส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ และเบิกเงินงวด 4 จำนวน 540,000 บาท 9 ต.ค.60