: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธนิตย์ พุทธพนม (ASST. PROF. DR. SUTANIT PUTTAPANOM)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G02024
ชื่อ - นามสกุล :     สุธนิตย์  พุทธพนม
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     -
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     Research Center for Industrial Design, Decision and Development: iD3
ห้องทำงาน :     -
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4273
อีเมล์ :     sutanitp@nu.ac.th
HomePage :     -


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก Ph.D. Industrial Engineering Missouri - Columbia
2 ปริญญาโท M.S. Industrial Engineering Missouri - Columbia
3 ปริญญาตรี B.S. Systems Science and Engineering Washington
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
......
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การศึกษาการตรวจสอบความไม่เหมาะสมของขนาดสัดส่วนร่างกายกับขนาดเก้าอี้ที่มีแผ่นรองเขียน 2558 - 2560 N/A 
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 วิธีแก้ปัญหาการตัดสินใจหลายหลักเกณฑ์ที่มีข้อมูลคลุมเครือแบบใหม่ 2552 - 2551 70,000 
งบประมาณแผ่นดิน
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การพัฒนาสุขภาพและความสบายในการทำงานของผู้นวดแผนไทยโดยท่าทางการทำงานตามหลักการยศาสตร์ 2562 - 2562 123,600 
2 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบความเหมาะสมและแผนการปรับปรุงโต๊ะและเก้าอี้ในโรงเรียน 2562 - 2561 172,600 
3 การออกแบบเก้าอี้ที่มีแผ่นรองเขียนตามหลักการยศาสตร์เพื่อส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาผู้ใช้งาน 2562 - 2562 193,600 
4 การพยากรณ์ขนาดที่เหมาะสมของโต๊ะและเก้าอี้ในห้องเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้สัดส่วนร่างกาย 2559 - 2559 285,300 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Thidarat Wutthisrisatienkul and Sutanit Puttapanom School furniture ergonomic assessment via simplified measurements and regression models Songklanakarin Journal of Science and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

41(1) 89-95 2019 - / 2019  - / -  SJR 
2 Thidarat Wutthisrisatienkul and Sutanit Puttapanom

School Furniture Ergonomic Assessment via Simplified Measurements and Regression Models Songklanakarin Journal of Science and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

2018 - / 2018  - / 2019-03-02  Scopus 
3 Thidarat Wutthisrisatienkul, Sutanit Puttapanom SELECTION ERGONOMICALLY-SIZED SCHOOL DESK AND CHAIR BASE ON PREDICTIVE MODELS Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences

[วารสารระดับชาติ]

18 1 72-82 2017 - / 2017  0 / 2018-05-24  TCI 
4 ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล และสุธนิตย์ พุทธพนม การเลือกขนาดโต๊ะและเก้าอี้ในโรงเรียนตามหลักการยศาสตร์โดยใช้สมการพยากรณ์ Rajabhot J.Sci. Humanit.Soc.Sci.

[วารสารระดับชาติ]

18 1 83-92 2017 - / 2017  0 / 2017-09-12  TCI 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 2740 สุธนิตย์ พุทธพนม ความสูงโต๊ะปฏิบัติการ ตามหลักการยศาสตร์ สำหรับคนไทย Ergonomic Laboratory Desk Heights for Thai Workers ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย 2562 และสัปดาห์แห่งความปลอดภัย (NU SAFETY WEEK 2019) ในระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2562

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก   
2 2273 สุรภพ อุดาการ ดร. สุธนิตย์ พุทธพนม การปรับปรุงท่าทางของผู้นวดแผนไทยตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomic Posture Improvement for Thai Massage Therapists) การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
3 2113 สุรภพ อุดาการ ดร. สุธนิตย์ พุทธพนม การปรับปรุงท่าทางของผู้นวดแผนไทยตามหลักการยศาสตร์ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
4 1587 ณัฐธิดา แสนแก้ว และ สุธนิตย์ พุทธพนม การศึกษาระดับความไม่สบายในนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่ใช้เก้าอี้ที่มีแผ่นรองเขียน/A Study on Discomfort Level among University Students using Chairs with Mounted Desktop การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2016 โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น   
5 31 Sutanit Puttapanom A Proposed Efficient Solution Method For Fuzzy Dea Problem การประชุมวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการแห่งชาติ

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 กรุงเทพมหานคร   
blank


  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank