รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การพยากรณ์ขนาดที่เหมาะสมของโต๊ะและเก้าอี้ในห้องเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้สัดส่วนร่างกาย
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สุธนิตย์ พุทธพนม   [80.00%] [ 228,240 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: กานต์ ศุภจิตกุล   [20.00%] [ 57,060 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณแผ่นดิน 285,300 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue Page Impact factor หมายเหตุ
1 ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล และสุธนิตย์ พุทธพนม การเลือกขนาดโต๊ะและเก้าอี้ในโรงเรียนตามหลักการยศาสตร์โดยใช้สมการพยากรณ์  Rajabhot J.Sci. Humanit.Soc.Sci. 18 1 83-92 /2017    
blank