รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบความเหมาะสมและแผนการปรับปรุงโต๊ะและเก้าอี้ในโรงเรียน
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สุธนิตย์ พุทธพนม   [100.00%] [ 172,600 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 ขยายเวลาครั้งที่ 1
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณแผ่นดิน 172,600 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2561

blank