รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การศึกษาการตรวจสอบความไม่เหมาะสมของขนาดสัดส่วนร่างกายกับขนาดเก้าอี้ที่มีแผ่นรองเขียน
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สุธนิตย์ พุทธพนม   [100.00%]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 N/A บาท
ระยะเวลา :
 19 สิงหาคม 2558 - 19 สิงหาคม 2560

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 สุธนิตย์ พุทธพนม
การศึกษาระดับความไม่สบายในนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่ใช้เก้าอี้ที่มีแผ่นรองเขียน/A Study on Discomfort Level among University Students using Chairs with Mounted Desktop   การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559   2016 โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น   
blank