รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  *แผนงานวิจัยตอบสนองนโยบาย/เป้าหมายรัฐภาพ แผนงานวิจัยท้าทายไทย : เรื่อง ถนนปลอดภัย
จากชุดโครงการ :
  *แผนงานวิจัยตอบสนองนโยบาย/เป้าหมายรัฐภาพ แผนงานวิจัยท้าทายไทย : เรื่อง ถนนปลอดภัย [ดูข้อมูล]
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการย่อย: ทวีศักดิ์ แตะกระโทก  [ 100.00%]

สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก  30,000,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : โครงการท้าทายไทย : ถนนปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ระยะเวลา :
 5 ตุลาคม 2561 - 4 กันยายน 2563

blank