รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  ผลกระทบของอัตราการเย็นตัวภายหลังการอบให้เป็นสารละลายของแข็งต่อการฟื้นฟูโครงสร้างภายหลังการใช้งานของโลหะผสมพิเศษเกรด IN-738
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ชุลีพร ป่าไร่   [100.00%] [ 178,800 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 2
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณแผ่นดิน 178,800 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue Page Impact factor หมายเหตุ
1 Chuleeporn Paa-rai, Gobboon Lothongkum, Panyawat Wangyao Effect of cooling rates of solution treatment on rejuvenation heat-treated microstructures of cast nickel-based superalloy  Materials Testing 63 2 105-112 /2021    
blank