รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  โครงการการวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนระหว่างน้ำบาดาลและน้ำผิวดินในพื้นที่เกษตรกรรมน้ำท่วมถึงบริเวณลุ่มน้ำยมและน่านตอนล่าง
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ภูริภัส สุนทรนนท์   [60.00%] [ 6,000,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: วีรยุทธ ประทุมไชย   [40.00%] [ 4,000,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 10,000,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ระยะเวลา :
 11 สิงหาคม 2560 - 10 กันยายน 2561
หมายเหตุ :
- เบิกงวด 1 จำนวน 1,500,000 บาท 8 ก.ย. 60
- ขอความอนุเคราะห์ลงนามหนังสือขอข้อมูลและขอส่งรายงานประจำเดือน 30 ต.ค. 60

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 ภูริภัส สุนทรนนท์
สมบัติ ชื่นชูกลิ่น
วีรยุทธ ประทุมไชย
Assessments of Groundwater–Surface Water Connectivity for the Lower Yom and Nan Rivers  THA 2019 International Conference on Water Management and Climate Change towards Asia's Water-Energy-Food Nexus and SDGs   2019 Bangkok,Thailand   
blank