รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การประมาณพารามิเตอร์ของแบบจำลองความผันผวนเชิงเฟ้นสุ่ม : หลักฐานเชิง ประจักษ์จากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐต่อเงินบาทไทย
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ธนิต มาลากร   [100.00%] [ 110,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ 110,000 บาท
ระยะเวลา :
 28 สิงหาคม 2558 - 28 สิงหาคม 2559
หมายเหตุ :
ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการเสนอเพื่อขอรับทุน งปม.รายได้ ปีงบประมาณ 2558

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 ธนิต มาลากร
Parameter Estimation of Stochastic Volatility Models using Particle Method and EM Algorithm  ประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 38 (EECON-38)  2015 โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดอยุธยา   

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue Page Impact factor หมายเหตุ
1 ธนภัทร เอี่ยมตาลและธนิตมาลากร การประมาณพารามิเตอร์สำหรับแบบจำลองความผันผวนเชิงเฟ้่นสุ่มด้วยขั้นตอนวิธี EM : Parameter Estimation for the Stochastic Volatility Model using the EM Algorithm  วิศวกรรมสารมหาวิทยาลัยนเรศวร 11 2 1-7 /2017    
1 T. Malakorn and T. Iamtan Estimating parameters of a stochastic volatility model using the expectation-maximization algorithm coupled with a Gaussian particle filter  Asia-Pacific Journal of Science and Technology 23 4 /2018    
blank