โครงการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด
งบประมาณ : ทุกแหล่งทุน     ปีงบประมาณ : 2558   คณะวิศวกรรมศาสตร์
No. ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการภายใน งบประมาณ แหล่งทุน
1 Viral, Angry Birds: Fostering Climate Resilience Through Entertaining Games. ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 334,050.00 งบประมาณภายนอก United States Agency for International Development (USAID)
2 กรรไกรตัดแต่งกิ่งแมคคาเดเมีย รัตนา การุญบุญญานันท์ มัทนี สงวนเสริมศรี 59,000.00 งบประมาณภายนอก ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 การกำจัดสารเคมีวัชพืชจากน้ำโดยใช้ไททาเนียมไดออกไซด์ที่เตรียมจากสารเหลือทิ้งภายใต้แสงวิซิเบิล จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย 600,000.00 งบประมาณภายนอก นักวิจัยรุ่นใหม่
4 การกำจัดสารปนเปื้อนอินทรีย์ในน้ำโดยกระบวนการโฟโตคะตะไลซีส อุปถัมภ์ นาครักษ์ 180,000.00 งบประมาณรายได้
5 การขยายผลการใช้ระบบหญ้าแฝกร่วมกับวิธีทางวิศวกรรมในการลดผลกระทบต่อชุมชนจากการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออก ธนพล เพ็ญรัตน์ รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 2,240,000.00 งบประมาณภายนอก โครงการในพระราชดำริ
6 การจัดตารางเรียนตารางสอนในระดับอุดมศึกษาด้วยวิธีการคุกคูเสิร์ช ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ ภูพงษ์ พงษ์เจริญ 180,000.00 งบประมาณรายได้
7 การเตรียมกลูโคสจากเซลลุโลสด้วยกระบวนการพลาสมาวัฏภาคของเหลว อิศราวุธ ประเสริฐสังข์ 600,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
8 การเตรียมฟิล์มกึ่งย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากแป้วดัดแปรผสมพอลิเอธิลีน นฤมล สีพลไกร 10,000.00 งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ
9 การเตรียมฟิล์มจากแป้งถั่วเขียวเพื่อการใช้งานด้านบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับอาหาร นฤมล สีพลไกร 10,000.00 งบประมาณรายได้ เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์
10 การเตรียมฟิล์มที่เปลี่ยนสีได้ตามอุณหภูมิเพื่อการใช้งานบอกความร้อนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นฤมล สีพลไกร 20,000.00 งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ
11 การเตรียมฟิล์มอินดิเคเตอร์จากสารสกัดอัญชัน นฤมล สีพลไกร 10,000.00 งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ
12 การทดสอบสมรรถนะและการขับขี่รถจักรยานไฟฟ้า อนันต์ชัย อยู่แก้ว 180,000.00 งบประมาณรายได้
13 การนำกลับมาใช้ประโยชน์ของกากเถ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลและกากแคลเซียมคาร์ไบด์เพื่อการปรับปรุงคุณสมบัติดินทางวิศวกรรมของดินลมหอบ พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง 184,800.00 งบประมาณแผ่นดิน
14 การประดิษฐ์อุปกรณ์บริหารและวัดความแข็งแรงกล้ามเนื้อลำตัว สุเมธ เหมะวัฒนะชัย N/A N/A
15 การประมวลข้อมูล เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เมืองแม่สอด ระยะที่ 2 สมบัติ ชื่นชูกลิ่น ภูริภัส สุนทรนนท์ 30,000.00 งบประมาณภายนอก เครือข่ายภัยพิบัติชุมชน มูลนิธิสสส.
16 การประมาณพารามิเตอร์ของแบบจำลองความผันผวนเชิงเฟ้นสุ่ม : หลักฐานเชิง ประจักษ์จากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐต่อเงินบาทไทย ธนิต มาลากร 110,000.00 งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ
17 การประเมินความเหมาะสม การออกแบบ และสาธิตการใช้เทคนิคการครอบตะกอนท้องน้ำ (In Situ Sediment Capping) เพื่อการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ปนเปื้อนสารตะกั่ว ธนพล เพ็ญรัตน์ วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 615,500.00 งบประมาณแผ่นดิน
18 การประเมินผลกระทบด้านระดับแรงดันในระบบจำหน่ายแรงต่ำที่มีการเชื่อมต่อระบบโฟโตโวลตาอิกจำนวนมาก ปิยดนัย ภาชนะพรรณ์ สุรเชษฐ์ กานต์ประชา 256,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
19 การประเมินภาระงบประมาณด้านสาธารณสุขในสภาวะภัยธรรมชาติของประเทศไทย ทิพย์วิมล แตะกระโทก 665,533.00 งบประมาณภายนอก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
20 การประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองเพื่อหามาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตอิฐมวลเบา กานต์ ศุภจิตกุล 100,000.00 งบประมาณรายได้
21 การประยุกต์ใช้แบบจำลองชนิด สเปชิโอ เทมโพรอล สเตท สแปซ และ ตัวกรองคาลมาน ในระบบห่วงโซ่แบบพลวัต พิสุทธิ์ อภิชยกุล 180,000.00 งบประมาณรายได้
22 การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบออกแบบเครื่องประดับอัตโนมัติด้วยอัลกอริทึ่มจัดกลุ่มสำหรับการประเมินกลุ่มประชากรขนาดใหญ่ สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า 352,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
23 การพัฒนาเครื่องต้นแบบและซอฟท์แวร์เพื่อช่วยในการสื่อสารทางเลือกสำหรับผู้บกพร่องทางการพูดแบบไม่เป็นความ (ปีที่ 2) ดร.สะการะ ตันโสภณ สุเมธ เหมะวัฒนะชัย N/A N/A
24 การพัฒนานวัตกรรมนาโนไฮบริดเมมเบรนในการกำจัดสารพิษอินทรีย์สำหรับระบบผลิตน้ำสะอาด พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 744,700.00 งบประมาณแผ่นดิน
25 การพัฒนาฟิล์มเคลือบผิวจากวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพเพื่อการใช้งานเคลือบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากใบไม้ท้องถิ่น นฤมล สีพลไกร 10,000.00 งบประมาณรายได้ เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์
26 การพัฒนาระบบการประเมินความปลอดภัยและสภาวะการใช้งานได้ของระบบรางด้วยการตรวจวัดการสั่นสะเทือนสำหรับประยุกต์ใช้งานกับระบบรางในไทย รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา 2,743,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
27 การพัฒนาวัสดุดูดซับแม่เหล็กที่สามารถดูดซับและย่อยสลายสารเคมีปราบศัตรูพืชเพื่อชุมชนเกษตรกร จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 699,200.00 งบประมาณแผ่นดิน
28 การพัฒนาไวยกรณ์รูปร่างตามอัตลักษณ์ของเครื่องประดับเงินบ้านวัวลายตามความชอบของกลุ่มลูกค้าชาวจีนในแหล่งท่องเที่ยวล้านนาเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบออกแบบอัตโนมัติ สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า 1,394,200.00 งบประมาณภายนอก สกว. และ วช.
29 การพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงด้วยวิธีปัญญาประดิษฐ์ สมพร เรืองสินชัยวานิช 240,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
30 การพัฒนาอิฐป้องกันคราบสกปรกและอิฐสวยงาม สำหรับการตกแต่งสวน (พวอ.) ระดับปริญญาโท - น.ส.ณัฎฐิกรานต์ พวงโพธิ์ วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา 340,000.00 งบประมาณภายนอก สกว-พวอ
31 การพิจารณาโครงสร้างการไหลของของไหลนาโนผ่านพื้นผิวรูปแบบต่างๆ กุลยา กนกจารุวิจิตร 30,000.00 งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ
32 การวิเคราะห์ต้นทุนทางอ้อมเพื่อลดต้นทุนวัสดุคงคลังของธุรกิจการต่อเติมที่พักอาศัย เกตุชนา บุญฤทธิ์ 30,000.00 งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ
33 การวิจัยการสร้างต้นแบบรถเข็นขนของอเนกประสงค์  เตือน เบิกเงินงวดที่ 3     กานต์ ศุภจิตกุล ประเทือง โมราราย 150,000.00 งบประมาณรายได้
34 การวิจัยเชิงบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรกรเพื่อลดผลกระทบของสารเคมีทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนรูปสารเคมีในกระบวนการผลิตน้ำสะอาด: กรณีศึกษาจังหวัดน่าน พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย 500,000.00 งบประมาณภายนอก โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
35 การศึกษาการกระแทกของเจ็ตของของไหลนาโนลงบนพื้นผิวรูปทรงต่างๆ กุลยา กนกจารุวิจิตร 200.00 งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ
36 การศึกษาการใช้วัสดุพรุนสังเคราะห์จากหญ้าแฝกในการบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนไนโตรเจน วิลาวัลย์ คณิตชัยเดชา 180,000.00 งบประมาณรายได้
37 การศึกษาการตรวจสอบความไม่เหมาะสมของขนาดสัดส่วนร่างกายกับขนาดเก้าอี้ที่มีแผ่นรองเขียน สุธนิตย์ พุทธพนม N/A N/A
38 การศึกษาการทรุดตัวและองค์ประกอบของแร่ธาตุของดินในเขตพื้นที่ภัยพิบัติ (จังหวัดอุตรดิตถ์) ทิพย์วิมล แตะกระโทก 180,000.00 งบประมาณรายได้
39 การศึกษาข้อมูล เพื่อประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอภูหลวง จ.เลย ระยะที่ 1 สมบัติ ชื่นชูกลิ่น ภูริภัส สุนทรนนท์ 30,000.00 งบประมาณภายนอก เครือข่ายภัยพิบัติชุมชน มูลนิธิสสส.
40 การศึกษาเชิงตัวเลขของการไหลของเหลือดผ่านหลอดเลือดแยกสองง่ามอุดตัน กุลยา กนกจารุวิจิตร 180,000.00 งบประมาณรายได้
41 การศึกษาประสิทธิภาพและการติดตั้งระบบบำบัด In-well treatment ธนพล เพ็ญรัตน์ 1,476,000.00 งบประมาณภายนอก บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
42 การศึกษาพฤติกรรมการแตกร้าวของคอนกรีตที่ถูกยึดรั้งการหดตัวด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ สรัณกร เหมะวิบูลย์ 280,000.00 งบประมาณแผ่นดิน
43 การศึกษาเรื่องการฝึกบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องในอาสาสมัครที่มีกิจกรรมทางกายต่ำ ดร.สะการะ ตันโสภณ สุเมธ เหมะวัฒนะชัย 150,000.00 งบประมาณรายได้
44 การศึกษาสมบัติทางแสงของโครงสร้างนาโนของสารประกอบกึ่งตัวนำที่มีพลวงเป็นส่วนประกอบหลัก สุวิทย์ กิระวิทยา 180,000.00 งบประมาณรายได้
45 การสร้างเครื่องวัดสมรรถภาพปอด ผศ.ปฏิวัติ โชติม สุชาติ แย้มเม่น 174,800.00 งบประมาณรายได้
46 การสังเคราะห์ซีเมนต์สะอาดโดยใช้วัสดุตั้งต้นจากกากอุตสาหกรรมเพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุทดแทนซีเมนต์ในอุตสาหกรรมคอนกรีต  เตือน เบิกเงินงวดที่ 3     พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง 230,000.00 งบประมาณภายนอก โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
47 การสังเคราะห์ฟิล์มบางทินออกไซด์โดยวิธีการจุ่มเคลือบ ทศพล ตรีรุจิราภาพงศ์ 180,000.00 งบประมาณรายได้
48 การสื่อสารปลอดภัยสูงสุดด้วยรหัสลับควอนตัม: การถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากร สุวิทย์ กิระวิทยา 2,254,490.00 งบประมาณภายนอก แหล่งทุนภายนอก(กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส)
49 การออกแบบผังการจัดเรียงเครื่องจักรที่พิจารณาการแปรผันความต้องการของลูกค้าด้วยวิธีเมต้าฮิวริสติกส์ ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ ภูพงษ์ พงษ์เจริญ 180,000.00 งบประมาณรายได้
50 การออกแบบระบบไฮบริดสำหรับพลังงานทดแทนด้วยพาร์ติเคิลสวอร์มออปติไมเซชั่น  เตือน เบิกเงินงวดที่ 3     สิทธิโชค ผูกพันธุ์ 127,000.00 งบประมาณรายได้
51 โครงการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสร้างหลักประกันโอกาสการเรียนรู้เชิงพื้นที่ วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า N/A N/A
52 โครงการการพัฒนาโปรแกรมประเมินสภาพและความสำคัญของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังในระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง รศ.ดร.ธนพงศ์ สุวรรณศรี สราวุฒิ วัฒนวงค์พิทักษ์ 2,994,080.00 งบประมาณภายนอก การไฟฟ้านครหลวง
53 โครงการคอนกรีตประสิทธิภาพสูงสำหรับกำแพงป้องกันกระสุนและกำมันตรังสี พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง 1,000,000.00 งบประมาณภายนอก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
54 โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ NaCl Dryer wet scrubber at N8 desalt process ของบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานกำแพงเพชร ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 11,839.00 งบประมาณภายนอก บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
55 โครงการบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากใบไม้ท้องถื่น สมร หิรัญประดิษฐกุล ภมรรัตน์ จันธรรม 10,000.00 งบประมาณส่วนตัว หรือประเภทอื่นๆ
56 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโท - น.ส.นวพร อาดำ จิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย 340,000.00 งบประมาณภายนอก โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
57 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโท - น.ส.พิมลพรรณ หมู่เฮง ธนพล เพ็ญรัตน์ 340,000.00 งบประมาณภายนอก โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
58 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโท - นายธนาธิป เปียงเปี้ย ธนพล เพ็ญรัตน์ 480,000.00 งบประมาณภายนอก โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
59 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาเอก - น.ส.มานี จิดาการะเกด พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล 1,898,000.00 งบประมาณภายนอก โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
60 โครงการสำรวจและประเมินแนวทางการจัดการทรัพยากรดินและน้ำใต้ดิน ในพื้นที่อุตสาหกรรมปิโตรเคมี: ระยะที่ 2 ธนพล เพ็ญรัตน์ 1,476,000.00 งบประมาณภายนอก บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์
61 งานวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวรด้านวิศวกรรมการจัดการความเสี่ยงเพื่อชุมชนปนเปื้อนสารอันตรายในอาเซียน ธนพล เพ็ญรัตน์ วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 900,000.00 งบประมาณรายได้
62 ผลกระทบของการสะสมของการสะสมของกรดต่อแร่ธาตุโลหะหนักในดิน ในสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ปาจรีย์ ทองสนิท วิชญา อิ่มกระจ่าง 200,000.00 งบประมาณภายนอก โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
63 ผลของสภาวะของพลาสมาวัฏภาคของเหลวที่มีต่อการย่อยสลายไคโตซาน อิศราวุธ ประเสริฐสังข์ 180,000.00 งบประมาณรายได้
64 ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการดูแลคนพิการ วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า N/A N/A
65 ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะที่ 2 วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า N/A N/A
66 ระบบประมาณเวลาการเดินรถไฟฟ้าด้วยโครงข่ายประสาทเทียม สุรเชษฐ์ กานต์ประชา 180,000.00 งบประมาณรายได้
67 โรงเรือนอัจฉริยะราคาถูก - การหาสมรรถนะและออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นด้วยไอน้ำและหมอก  เตือน เบิกเงินงวดที่ 3     ชูพงศ์ ช่วยเพ็ญ 180,000.00 งบประมาณรายได้
68 วิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียโดยไฟฟ้าโครงการเอสวัน ธนพล เพ็ญรัตน์ 500,000.00 งบประมาณภายนอก บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด
รวม       43,475,712.00
blank