: หน้าหลัก > บุคลากร > แสดงข้อมูลตำแหน่งทางวิชาการ << Backward || Forward >>

ตำแหน่งทางวิชาการ

 
 
      ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่ง :
ที่ ชื่อ - นามสกุล อีเมล์ ห้อง เบอร์โทร
1. Yoseung  Kim kingrise@nu.ac.th CE302 055964086
2. กฤษณา  พูลสวัสดิ์ kitsanap@nu.ac.th IE231 0-5596-4206
3. กานต์  ศุภจิตกุล kans@nu.ac.th IE227 0-5596-4208
4. เกตุชนา  บุญฤทธิ์ ketchanab@nu.ac.th IE227 0-5596-4207
5. จิรวดี  ผลประเสริฐ jirawadeep@nu.ac.th EE212 055-96-4351
6. จิราพร  พุกสุข jirapornpook@nu.ac.th EE214 0-5596-4345
7. จิรารัตน์  เอี่ยมสอาด jirarati@nu.ac.th EE409 055964378
8. จีรพงษ์  เหล่าน้ำใส jeerapongl@nu.ac.th CE324 055964073
9. ชัยธำรง  พงศ์พัฒนศิริ chaitamlongp@nu.ac.th - 0-5596-4247
10. ชัยรัตน์   พินทอง chairatp@nu.ac.th EE206 0-5596-4343
11. ดุษฎี  สถิรเศรษฐทวี dussadees@nu.ac.th - 0-5596-4051
12. ธณิกานต์  ธงชัย tanikant@nu.ac.th IE329 0-5596-4229
13. ธนวัฒน์  พลพิทักษ์ชัย tanawatp@nu.ac.th - 0-5596-4030
14. นพวรรณ  โม้ทอง noppawanm@nu.ac.th IE510 0-5596-4267
15. ปองพันธ์  โอทกานนท์ opongpun@nu.ac.th 0-5596-4238
16. ปัญญวัณ  ลำเพาพงศ์ punyawanl@nu.ac.th IE222 0-5596-4185
17. พรนภา  สุตะวงค์ pornnapas@nu.ac.th CE425 -
18. พลปรีชา  ชิดบุรี polpreechac@nu.ac.th CE302 055964086
19. พิสุทธิ์  อภิชยกุล phisuta@nu.ac.th EE504 0-5596-4221, 0-5596-4108
20. ภมรรัตน์  จันธรรม pamornratc@nu.ac.th IE238 0-5596-4199
21. ภัคพงศ์  หอมเนียม phakphongh@nu.ac.th CE211 0-5596-4061
22. ภาณุพงศ์  สอนคม panupongs@nu.ac.th EE 213 0-5596-4350
23. ภูริภัส  สุนทรนนท์ puripuss@nu.ac.th CE206 -
24. รัฐภูมิ  วรานุสาสน์ rattapoomw@nu.ac.th EE406 0-5596-4392
25. วรลักษณ์  คงเด่นฟ้า Woralakk@nu.ac.th EE313 0-5596-4355
26. วรางค์ลักษณ์  ซ่อนกลิ่น waranglucks@nu.ac.th CE 217 0-5596-4059
27. วัชรพงษ์  ขาวดี watcharapongk@nu.ac.th IE242 055964204
28. วัฒนชัย  เยาวรัตน์ wattanachaiy@nu.ac.th 0-5596-4204
29. วีรวรรณ  วีรชัยพิเชษฐ์กุล weerawunw@nu.ac.th IE244 055964203
30. ศลิษา  วีรพันธุ์ salisav@nu.ac.th IE214 0-5596-4182
31. ศิริกาญจน์  ขันสัมฤทธิ์ sirikarnk@nu.ac.th IE 512 0-5596-4268
32. เศรษฐา  ตั้งค้าวานิช setthat@nu.ac.th EE215 0-5596-4324
33. สายสัมพันธ์  ซุ้นเจริญ saisumpans@nu.ac.th IE 437 0-5596-4251
34. สุทธิพงษ์  ทรงประวัติ suttipongs@nu.ac.th IEXXX 055964256
35. สุภาวรรณ  ศรีรัตนา supawansri@nu.ac.th CE430 055964099
36. สุรเดช  จิตประไพกุลศาล Suradet@nu.ac.th EE 409 0-5596-4391
37. สุรพล นาแตเนียล   เจริญสุข surapon.charoensook@gmail.com EE109 055-96-4037
38. สุรัตน์  ปัญญาแก้ว suratpu@nu.ac.th 0-5596-4230
39. แสงชัย  มังกรทอง sangchaim@nu.ac.th EE209 0-5596-4348
40. อำพล  เตโชวาณิชย์ ampolt@nu.ac.th CE231 0-5596-4056
blank