รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การศึกษาผลกระทบจากการระบายอากาศ ที่มีต่อความชื้นสัมพัทธ์ของห้องปรับอากาศในที่พักอาศัยและสำนักงานขนาดเล็กในประเทศไทย
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: นินนาท ราชประดิษฐ์   [100.00%] [ 180,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 180,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 เมษายน 2555 - 31 มีนาคม 2556

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 นินนาท ราชประดิษฐ์
การศึกษาผลกระทบของรูปแบบการระบายอากาศที่มีต่อระดับความชื้นสัมพัทธ์ภายในสำนักงานที่ใช้เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  งานประชุมวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 9  2013 ม.นเรศวร ได้รับรางวัลบทความดีเด่น รองอันดับ ๒ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ได้คัดเลือกผลงานลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2556  
1 นินนาท ราชประดิษฐ์
ชูพงศ์ ช่วยเพ็ญ
ผลกระทบต่อความชื้นสัมพัทธ์ของบ้านพักอาศัยเนื่องจากการปรับอัตราการไหลอากาศชองเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนซึ่งควบคุมแบบเปิด-ปิด  นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 11  2015 ม.นเรศวร   
1 นินนาท ราชประดิษฐ์
การศึกษาผลกระทบของรูปแบบการระบายอากาศที่มีต่อระดับความชื้นสัมพัทธ์ภายในสำนักงานที่ใช้เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  งานประชุมวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 9  2013 ม.นเรศวร ได้รับรางวัลบทความดีเด่น รองอันดับ ๒ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ได้คัดเลือกผลงานลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2556  
blank