ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการอบรมด้านภูมิสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์รหัสเปิดด้านภูมิสารสนเทศ
แหล่งทุน :
เงินแผ่นดิน
ช่วงเวลา :
01-10-2555 ถึง 30-09-2556
งบประมาณ :
60,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญ  [100%] [ 60,000 บาท ตามสัดส่วน ]