: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญ ( ASST. PROF. DR. SASIKORN LEUNGVICHCHAROEN)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G01026
ชื่อ - นามสกุล :     สสิกรณณ์  เหลืองวิชชเจริญ
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง
ประเภท :     ข้าราชการ
ตำแหน่ง :     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     -
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     Bridge and Railway Structural Systems Research Unit
ห้องทำงาน :     CE244
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4053
อีเมล์ :     sasikorn@nu.ac.th
HomePage :     -
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก D.Eng Civil Engineering Tokyo Institute of Technology
2 ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
Structural Engineering, Continuum Mechanics, Wave Propagation, and Nonlinear Elasticity.
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การใช้เถ้าก้นเตาร่วมกับตะกอนน้ำประปาในการผลิตมวลรวมประดิษฐ์ สำหรับงานคอนกรีต 2552 - 2551 75,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Porjan Tuttipongsawat, Anil C. Wijeyewickrema, Sasikorn Leungvichcharoen Cloaking of a circular cylindrical elastic inclusion from antiplane elastic waves and resonance effects wave Motion

[วารสารระดับนานาชาติ]

94 2020 - / 2020  - / 2020-02-24  Scopus 
2 Nusit, K., Tantanee, S., Subsomboon, K., Leungvichcharoen, S., & Yiemwattana, S. The Design of Flood Protection along Nan River, Phitsanulok Province, Thailand Geographia Technica

[วารสารระดับนานาชาติ]

14 129 - 137 2019 - / 2019  - / 2019-06-12  Scopus 
3 ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี, รังสรรค์ สุวรรณห้อย, ทรงยศ กิจธรรมเกษร, สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญ เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าในประเทศไทย โดยใช้วิธี (Analytic Hierarchy Process (AHP) The Determination Criteria of Appropriate Location for The Construction of Truck Terminal in Thailand By using Analytic Hierarchy Process (AHP)) Naresuan University Engineering Journal

[วารสารระดับชาติ]

13 2 54 – 65 2018 - / 2019  - / 2019-10-27  TCI 
4 Wijeyewickrema, A. C., and Leungvichcharoen, S. Wave propagation in pre-stressed imperfectly bonded compressible elastic layered composites Mechanics of Materials

[วารสารระดับนานาชาติ]

41 1192–1203 2009 - / 2017  9 / 2017-05-22  Scopus 
5 Leungvichcharoen, S.
Wijeyewickrema, A. C.,
The effect of an imperfect interface on the singular stress field of an orthotropic bimaterial wedge Key Engineering Materials

[วารสารระดับนานาชาติ]

261 459-464 2004 - / 2017  0 / 2017-06-12  Scopus 
6 Leungvichcharoen, S.
Wijeyewickrema, A. C.
Stress concentration factors and scattering cross-section for plane SH-wave scattering by a circular cavity in a pre-stressed elastic medium Journal of Applied Mechanics JSCE

[วารสารระดับนานาชาติ]

7 15-20 2004 - / 2004  - / 2017-06-12   
7 Leungvichcharoen, S., Wijeyewickrema, A.C., Yamamoto, T. Anti-symmetric waves in pre-stressed imperfectly bonded incompressible elastic layered composites International Journal of Solids and Structures

[วารสารระดับนานาชาติ]

41 24-25 6873-6894 2004 - / 2017  11 / 2017-05-22  Scopus 
8 Wijeyewickrema, A.C., Leungvichcharoen, S., Poonsawat, P. Singular stress fields of anisotropic bimaterial wedges with imperfect interfaces Journal of Mechanics

[วารสารระดับนานาชาติ]

19 1 203-210 2003 - / 2017  1 / 2017-05-22  Scopus 
9 Leungvichcharoen, S., Wijeyewickrema, A.C. Dispersion effects of extensional waves in pre-stressed imperfectly bonded incompressible elastic layered composites Wave Motion

[วารสารระดับนานาชาติ]

38 4 311-325 2003 - / 2017  16 / 2017-05-22  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 2306 ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี, กำพล ทรัพย์สมบูรณ์, ภัคพงศ์ หอมเนียม, สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญ, ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ และ ธนวัฒน์ พลพิทักษ์ชัย ใบรายงานผลการเรียนของนิสิตวิศวกรรมสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ งานประชุมวิศวศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 16

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจพัทยา จังหวัดชลบุรี   
2 2307 Tuttipongsawat, P., Wijeyewickrema, A. C. and Leungvichcharoen, S. Antiplane elastic wave cloaking of a circular cylindrical elastic inclusion ASCE Engineering Mechanics Institute Conference (EMI 2018)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Massachusetts Institute of Technology   
3 2006 K. Nusit, S. Tantanee, K. Subsomboon, and S. Leungvichchareon The Design of Flood and Erosion Mitigation System as the Community Recreation Area The 3rd Humboldt Kolleg in Indonesia, International Collaboration of ASEAN Researchers: The Rise of ASEAN and Strategic Partnership in Understanding the Complexity and Collective Phenomena in Emergent Societies

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2017 Putri Duyung Cottage, Indonesia   
4 1893 ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี, กำพล ทรัพย์สมบูรณ์, ภัคพงศ์ หอมเนียม, ศิริชัย ตันรัตนวงศ์, ธนวัฒน์ พลพิทักษ์ชัย และ สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญ การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติวิศวศึกษา ครั้งที่ 15

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2017 โรงแรม พูลแมน พัทยา, ชลบุรี   
5 1523 Sarintip Tantanee, Kumpon Subsomboon, Sasikorn Leungvichcharoen Online System for Report Creator and Scores Evaluation under Thai Qualifications Framework for Higher Education The 2016 International STEM Education Conference (iSTEM Edu 2016)

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2016 Imperial Pattaya Hotel, Thailand., Thailand   
6 800 อภิรัตน์ โพธิบัลลังก์,ปราณปริยา พุทธเนตร,สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญ และ พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง การปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินลมหอบด้วยวัสดุผสมกากแคลเซียมคาร์ไบต์-เถ้าหญ้าเนเปียร์ การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2016 จ.สงขลา   
7 1529 วุฒิชัย กาวี, สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญ และ กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับการรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค งานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2016 มหาวิทยาลัยรังสิต   
8 191 Nawikkawanit, O., Hansapinyo, C., Leungvichcharoen, S., and Yudee, A. Reponse Spectrum Analysis of Electronic Steel Cabinet การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 16 วันที่จัดการประชุม: 18-20 พฤษภาคม 2554

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2011 โรงแรมเดอะซายน์ (The Zign Hotel) พัทยา จังหวัดชลบุรี   
9 62 Bhokha S, Sangtian N, Phannikul I, Leungvichchareon S. and Subsomboon K. Embedded Knowledge and skill of Engineering Students with Transitional Links among the Basic and Advanced Engineering Courses: Pre-investigated Case of Civil Engineering The 9th International and National Conference on Engineering Education: INCEE9

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2011 โรงแรม Hilton Phuket Acadia Resort & Spa จังหวัดภูเก็ต   
10 58 สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญและกำพล ทรัพย์สมบูรณ์ ระบบการส่งการบ้านและฝึกทำข้อสอบแบบออนไลน์สำหรับนิสิตในสาขาวิศวกรรมโยธา (The Online System for Homework Submission and Practice Exams for Civil Engineering Students) การประชุมวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 6

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก   
11 59 สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญ และ กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ ระบบตรวจการบ้านแบบออนไลน์อัตโนมัติสำหรับนิสิตในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา Online Home Works and Auto-Grading for Civil Engineering Students การประชุมวิชาการวิศวศึกษา ครั้งที่ 8 (NCEEd-8)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่   
12 2346 สสิกรณ์ เหลืองวิชชเจริญ, ปฤษทัศว์ ศีตะปันย์ และ กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ (2549). การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างโดยMathematica. การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11; จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2006 โรงแรมเมอร์ลิน บีช รีสอร์ท ป่าตอง จ.ภูเก็ต.   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 โครงการ จ้างออกแบบ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ ในเขตลุ่มน้ำวัง จังหวัดตาก กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ 17 พ.ค. 2559 ถึง 
12 มี.ค. 2560
4,999,000.00 449,910.00 งบภายนอก
กรมชลประทาน
- เบิกงวด 4 วันที่ 9 พ.ค.60
- เบิกเงินประกันผลงาน จำนวน 249,950 บาท 28 มิ.ย.60
2 โครงการอบรมด้านภูมิสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์รหัสเปิดด้านภูมิสารสนเทศ สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญ 1 ต.ค. 2555 ถึง 
30 ก.ย. 2556
60,000.00 60,000.00 เงินแผ่นดิน
รวม       5,059,000.00 509,910.00    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank