ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
กิจกรรมยกระดับกระบวนการผลิตสู่อุตสาหกรรมศักยภาพ (Process Transform) ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนสู่ความยั้งยือ (ITC ชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วิสหากิจชุมชนมังกรทอง อำเภอเมื่อง จังหวัดพิษณุโลก
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน ศูนย์ส่งเสริมอุตหสาหกรรม ภาคที่ 2
ช่วงเวลา :
09-02-2564 ถึง 27-12-2564
งบประมาณ :
86,400.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: กานต์ ศุภจิตกุล  [100%] [ 86,400 บาท ตามสัดส่วน ]