: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ อาจารย์กานต์ ศุภจิตกุล ( LECTURER. KAN SUPAJITKOOL)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G03003
ชื่อ - นามสกุล :     กานต์  ศุภจิตกุล
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
ประเภท :     ข้าราชการ
ตำแหน่ง :     อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     -
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     Air Pollution
ห้องทำงาน :     IE227
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4208
อีเมล์ :     kans@nu.ac.th
HomePage :     www.ajarnkan.com
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาตรี วศ.บ. Industrial Engineering ม.นเรศวร
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
....
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองเพื่อหามาตรฐานการทำงานในกระบวนการผลิตอิฐมวลเบา 2558 - 2559 100,000 
2 การวิจัยการสร้างต้นแบบรถเข็นขนของอเนกประสงค์ 2558 - 2559 150,000 
3 การวิจัยสร้างเครื่องช่วยส่งใบงานแบบกึ่งอัตโนมัติ 2556 - 2557 75,000 
4 การวิจัยและพัฒนารถตัดหญ้าเอนกประสงค์สู่เชิงพาณิชย์ 2552 - 2553 75,000 
5 การศึกษาปัญหาของการใช้บัณฑิตและการพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของบัณฑิตและผู้ประกอบการ : กรณีศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552 - 2553 68,500 
งบประมาณแผ่นดิน
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การพยากรณ์ขนาดที่เหมาะสมของโต๊ะและเก้าอี้ในห้องเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้สัดส่วนร่างกาย 2559 - 2559 285,300 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 2619 วณิชญา ธิศรี, เยาวพา ชุยทอง, รุจิรา ศรีวิเศษ, วิยะดา พุ่มพวง, กานต์ ศุภจิตกุล และ ปาจรีย์ ทองสมิท ปริมาณฝุ่น PM10 ภายในร้านหมูกระทะ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม   
2 2562 Krisana Poolsawat*, Kan Supajitkool, Suteerapun Punlert Design of Experiment for Studying Grain Size of Alpha Aluminum by varying Pouring Temperature and Plate Length The 10th International Conference on Materials Science and Technology

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Grand Hall BITEC, Bangkok, Thailand   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 กิจกรรมยกระดับกระบวนการผลิตสู่อุตสาหกรรมศักยภาพ (Process Transform) ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนสู่ความยั้งยือ (ITC ชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วิสหากิจชุมชนมังกรทอง อำเภอเมื่อง จังหวัดพิษณุโลก กานต์ ศุภจิตกุล 9 ก.พ. 2564 ถึง 
27 ธ.ค. 2564
86,400.00 86,400.00 งบภายนอก
ศูนย์ส่งเสริมอุตหสาหกรรม ภาคที่ 2
2 จ้างผู้เชี่ยวชาญดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ SMEs ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เรื่อง การจัดทำระบบบริหารการผลิต ด้วยโปรแกรม Excel โดยใช้งานผ่านเครือข่าย Internet กานต์ ศุภจิตกุล 7 ม.ค. 2564 ถึง 
4 ส.ค. 2564
340,000.00 340,000.00 งบภายนอก
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
3 กิจกรรมยกระดับสถานประกอบการด้านเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน 3 Stage Rocket ภายใต้โครงการปฏิรูปอุตสาหกรรมศักยภาพสู่อุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า (ITC-SME) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์ส่งเสริมอุตหสาหกรรม ภาคที่ 2 กานต์ ศุภจิตกุล 1 พ.ย. 2563 ถึง 
30 ก.ย. 2564
7,000,000.00 7,000,000.00 งบภายนอก
ศูนย์ส่งเสริมอุตหสาหกรรม ภาคที่ 2
4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยการเพิ่มผลิตภาพการเตรียมความพร้อมสู่ระบบมาตราฐานสากล ปีงบประมาณ 2563 กานต์ ศุภจิตกุล 10 ธ.ค. 2562 ถึง 
7 เม.ย. 2563
1,800,000.00 1,620,000.00 งบภายนอก
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
5 โครงการปฏิรูปอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี (INNo-TECH Transformation) กิจกรรมยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านต่าง ๆ หรือ ประยุกต์ใช้งานวิจัยของสถาบันการศึกษาภายในพื้นที่ เพื่อพัฒนาสินค้าต้นแบบ กานต์ ศุภจิตกุล 28 ก.ค. 2562 ถึง 
25 ก.ย. 2562
5,000,000.00 5,000,000.00 งบภายนอก
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
6 กิจกรรมเพิ่งศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม ระบบมาตรฐานและโลจิสติกส์ ปีงบประมาณ 2562 กานต์ ศุภจิตกุล 5 ธ.ค. 2561 ถึง 
2 ส.ค. 2562
3,495,000.00 3,145,500.00 งบภายนอก
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 3
7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (พื้นที่จัดหวัดเพชรบูรณ์) กานต์ ศุภจิตกุล 1 มิ.ย. 2561 ถึง 
28 ก.ย. 2561
1,841,000.00 1,841,000.00 งบภายนอก
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (พื้นที่จัดหวัดพิจิตร และจังหวัดกำแพงเพชร) กานต์ ศุภจิตกุล 1 มิ.ย. 2561 ถึง 
30 ก.ย. 2561
3,790,000.00 3,790,000.00 งบภายนอก
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
9 โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs (พื้นที่ดำเนินการ จ.เชียงราย จ.ลำพูน จ.แพร่) ปีงบประมาณ 2559 กานต์ ศุภจิตกุล 3 พ.ค. 2559 ถึง 
7 ก.ย. 2559
6,834,000.00 5,467,200.00 งบภายนอก
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- อนุมัติเบิกงวด2 จำนวน 1,344,150 เมื่อ 17 พ.ค.60
10 ที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการการพัฒนาระบบบริการการบริหารสินค้าคงคลังและการขนส่ง กิจกรรมที่ 2 จัดจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผล เพื่อดำเนินการ กานต์ ศุภจิตกุล 9 พ.ย. 2554 ถึง 
7 มี.ค. 2555
300,000.00 300,000.00 เงินแผ่นดิน
11 โครงการพัฒนาระบบบริการการบริหารสินค้าคงคลังและการขนส่ง กานต์ ศุภจิตกุล 29 ส.ค. 2554 ถึง 
5 มิ.ย. 2555
300,000.00 300,000.00 งบภายนอก
จังหวัดลพบุรี
12 ที่ปรึกษาดำเนินโครงการสำรวจจัดทำ และเผยแพร่ข้อมูลด้านวัฒนธรรมในภาคเหนือ กานต์ ศุภจิตกุล 7 เม.ย. 2553 ถึง 
30 ก.ย. 2553
8,000,000.00 8,000,000.00 งบภายนอก
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
รวม       38,786,400.00 36,890,100.00    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank