ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
จ้างผู้เชี่ยวชาญดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ SMEs ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เรื่อง การจัดทำระบบบริหารการผลิต ด้วยโปรแกรม Excel โดยใช้งานผ่านเครือข่าย Internet
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ช่วงเวลา :
07-01-2564 ถึง 04-08-2564
งบประมาณ :
340,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: กานต์ ศุภจิตกุล  [100%] [ 340,000 บาท ตามสัดส่วน ]