ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
ที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบริษัท ขนส่ง จำกัด พ.ศ.2555-2559
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน บริษัท ขนส่ง จำกัด
ช่วงเวลา :
24-06-2554 ถึง 21-10-2554
งบประมาณ :
980,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: กวิน สนธิเพิ่มพูน  [100%] [ 980,000 บาท ตามสัดส่วน ]