: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ รองศาสตราจารย์ ดร.กวิน สนธิเพิ่มพูน ( ASSOC. PROF. DR. KAWIN SONTHIPERMPOON)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G03003
ชื่อ - นามสกุล :     กวิน  สนธิเพิ่มพูน
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
ประเภท :     ข้าราชการ
ตำแหน่ง :     รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     อาจารย์
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     -
ห้องทำงาน :     IE115
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4170
อีเมล์ :     sonkawin@nu.ac.th
HomePage :     
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV  ||   เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 Certificate Post Doctoral in Manufacturing Engineering Hannover University, Germany
2 ปริญญาเอก D.Eng. Manufacturing Systems Engineering Asian Institute of Technology
3 ปริญญาโท วศ.ม. Electrical Engineering สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4 ปริญญาตรี วท.บ. Physics มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
CAD/CAM/CAE/CNC and Robotics, Automation Engineering Systems
Computational Fluids Dynamics (CFDs)
Information Communication Technology (ICT)
Enterprise Resource Planning (ERP) and Business Intelligence (BI)
Innovation Service Provider (ISP) 0024 of FTI&NIA
DCP144 of IOD
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาการนำระบบกักเก็บพลังงานมาใช้งานกับระบบพลังงานของประเทศไทย ภายใต้โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน(Energy Storage) 2560 - 2561 6,560,000 
2 Sand -oil Separator proposal for PTTEP 2560 - 2561 1,200,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Kawin Sonthipermpoon, Thongchai Arunchai Resistance Spot Welding Optimzation Based on Artficial Neusal Network Research Article

[วารสารระดับนานาชาติ]

2014 Article 6 2557 - / -  - / -   
2 ภาณุ บูรณจารูกร, เสาวลักษณ์ ตองกลิ่น, กวิน สนธิเพิ่มพูล, อิสริยพร หลวงหาญ และ กณพ วัฒนา การศึกษาปัญหาและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการทางวิศวกรรมแแบบออนไลน์ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 วารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลยราชภัฏอุตรดิตถ์

[วารสารระดับชาติ]

1-13 2021 - / 2022  - / 2022-03-10   
3 Kawin Sonthipermpoon1,Siraphong Luechai1 Energy System Management for Substation of Electricity Generating Authority of Thailand base on Artificial Neural Network SWU Engineering Journal (2019) 14(3), 1-6

[วารสารระดับชาติ]

3 14 1-6 2019 - / 2020  - / 2019-10-03   
4 Amdee, N., Sonthipermpoon, K., Pongpattanasili, C., Tamee, K., Kritworakarn, C. ANNs in ABC multi-driver optimization based on thailand automotive industry Engineering Journal

[วารสารระดับนานาชาติ]

20 2 73-87 2016 - / 2017  1 / 2017-06-12  Scopus 
5 Kawin Sonthipermpoon, Noppadol Amdee ANNS in ABC Multi-Driver Optimization based on Thailand Automotive Induatry Engineering Journal

[วารสารระดับนานาชาติ]

2015 Article 2015 - / 2017  - / 2017-06-14   
6 Arunchai, T., Sonthipermpoon, K., Apichayakul, P., Tamee, K. Resistance Spot Welding Optimization Based on Artificial Neural Network International Journal of Manufacturing Engineering

[วารสารระดับนานาชาติ]

67 4 473-481 2015 - / 2018  - / 2018-03-13  Scopus 
7 Kavin Sonthipermpoon, E. Bohez, H. Hasemann and M. Rautenberg The vibration behavior of impeller blades in the five-axis CNC flank milling process The International Journal of Advance Manufacturing Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

46 9-12 1171-1177 2010 0.743 / 2010  4 / 2017-05-22  Scopus 
8 1.กวิน สนธิเพิ่มพูน
2.ชิต มิตรนันท์
การควบคุมอุณหภูมิในเครื่องเคลือบผิวเม็ดยาโดยใช้ฟัชซี่ลอจิก วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง

[วารสารระดับชาติ]

4 1 13-17 1996 - / 2017  0 / 2017-06-12  TCI 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 2745 รศ.ดร.กวิน สนธิเพิ่มพูน ดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ผศ.ดร. ประมุข อุณหเลขาขกะ ดร.เฉลียว เกตุแก้ว ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ นางสาวเบญญาทิพย์ อุดมฤทธิ์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการนำระบบกักเก็บพลังงานมาใช้งานกับระบบพลังงานของประเทศไทย โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 โรงแรมอโนมาแกรนด์   
2 2748 รศ.ดร.กวิน สนธิเพิ่มพูน ดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ร่วมนำเสนอโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาการนำระบบกักเก็บพลังงานมาใช้งานกับระบบพลังงานของประเทศไทย ร่วมนำเสนอวิจัยของโครงการและแสดงความคิดเห็น

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 โรงแรมสุโกศล   
3 2177 กัญญาภรณ์ สารธิเสน, กวิน สนธิเพิ่มพูน,ขวัญชัย ไกรทองและพิสุทธ์ อภิชยกุล การหาค่าระยะจุดเชื่อมที่เหมาะสมของตัวถังรถยนต์บนพื้นฐานระเบียบวิธีเชิงพันธุกรรม งานประชุมวิชาการ ORNETWORK 2018

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 พัทยา ชลบุรี   
4 177 Sonthipermpoon,K. ,Aumdee N. The renewable energy of water pumping irrigation for Thai Farmers, Defective of Urban cites and climate change. Alexander von Humboldt Cities & Climate Change Conference

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2011 Germany   
5 37 Kawin Sonthipermpoon Grinding Path Optimization for The Rool Grinding Machine The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Chaina   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างระบบสารสนเทศเพื่อความมั่นคง น่าเชื่อถือในระดับสากล กวิน สนธิเพิ่มพูน 7 มิ.ย. 2561 ถึง 
1 ก.พ. 2562
10,800,000.00 10,800,000.00 งบภายนอก
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจตลาด : ภาคเหนือ 2 ภายใต้ โครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (Local Economy Market) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1) กวิน สนธิเพิ่มพูน 31 ส.ค. 2560 ถึง 
11 ม.ค. 2561
4,950,000.00 4,950,000.00 งบภายนอก
กรมการค้าภายใน
สัญญาเลขที่ 196/2560
3 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจตลาด : ภาคเหนือ 1 ภายใต้ โครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (Local Economy Market) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ภาคเหนือตอนบน2) กวิน สนธิเพิ่มพูน 31 ส.ค. 2560 ถึง 
11 ม.ค. 2561
3,690,000.00 3,690,000.00 งบภายนอก
กรมการค้าภายใน
สัญญาเลขที่ 194/2560
4 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจตลาด : ภาคเหนือ 1 ภายใต้ โครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (Local Economy Market) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1) กวิน สนธิเพิ่มพูน 31 ส.ค. 2560 ถึง 
11 ม.ค. 2561
4,050,000.00 4,050,000.00 งบภายนอก
กรมการค้าภายใน
สัญญาเลขที่ 192/2560
5 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจตลาด : ภาคเหนือ 1 ภายใต้ โครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (Local Economy Market) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1/2) กวิน สนธิเพิ่มพูน 31 ส.ค. 2560 ถึง 
11 ม.ค. 2561
4,860,000.00 4,860,000.00 งบภายนอก
กรมการค้าภายใน
สัญญาเลขที่ 193/2560
6 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจตลาด : ภาคเหนือ 1 ภายใต้ โครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (Local Economy Market) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2/2) กวิน สนธิเพิ่มพูน 31 ส.ค. 2560 ถึง 
11 ม.ค. 2561
4,140,000.00 4,140,000.00 งบภายนอก
กรมการค้าภายใน
สัญญาเลขที่ 195/2560
7 โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงการพัฒนาระบบฝึกอบรมและประเมินพนักงาน กวิน สนธิเพิ่มพูน 21 มี.ค. 2560 ถึง 
16 ก.ย. 2560
1,400,000.00 1,400,000.00 งบภายนอก
กรมสรรพสามิต
- เบิกงวดที่ 1 จำนวน 133,000 บาท 25 พ.ค.60
- ส่งมอบงานงวดที่ 2 และเบิกงวดที่ 2 จำนวน 560,000 บาท 5 ก.ค.60
- ส่งมอบงานงวดที่ 3 และเบิกงวดที่ 3 จำนวน 665,000 บาท 5 ก.ค.60
- ขอความอนุเคราะห์ลงนาม ใบเสร็จรับเงินและนำส่งเงินค้ำประกันจำนวน 70,000 บาท 14 พ.ย. 60
8 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารการผลิตและระบบบริหารบุคคลเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสานมิตร กวิน สนธิเพิ่มพูน 21 มี.ค. 2560 ถึง 
5 ต.ค. 2560
1,400,000.00 1,400,000.00 งบภายนอก
-เบิกเงินประกันผลงานคืน จำนวน 70,000 บาท
-โครงการเสร็จสมบูรณ์
9 โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงการระบบสารสนเทศ เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ กวิน สนธิเพิ่มพูน 9 ก.พ. 2560 ถึง 
8 ก.พ. 2561
5,880,000.00 5,880,000.00 งบภายนอก
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
-เบิกงวด2 เป็นเงิน 1,117,200 เมื่อ 19 พ.ค.60
-เบิกงวด3 เป็นเงิน 1,675,800 เมื่อ 3 ก.ค.60
- เบิกงวด 4 จำนวน 2,234,400 บาท และส่งมอบงานงวด 4 4ก.ย.60
-เบิกเงินประกันผลงาน จำนวน 294,000 บาท 26 ก.ย. 60
-โครงการเสร็จสมบูรณ์
10 โครงการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กวิน สนธิเพิ่มพูน 12 ก.ย. 2559 ถึง 
11 มี.ค. 2560
2,100,000.00 2,100,000.00 งบภายนอก
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- ยื่นขยายเวลายืมเงินทดลองจ่าย 30 วัน (ครั้งที่ 5)
- ส่งงานงวด 2 และเบิกงวดค่าจ้าง 2 จำนวน 840,000 บาท 1 ก.ย. 60
11 สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารจัดการข้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยวิธีตกลงราคา กวิน สนธิเพิ่มพูน 31 พ.ค. 2559 ถึง 
31 ส.ค. 2559
985,000.00 492,500.00 งบภายนอก
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
12 โครงการบริหารจัดการนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ กวิน สนธิเพิ่มพูน 19 ก.พ. 2559 ถึง 
19 ก.พ. 2559
7,890,000.00 7,890,000.00 งบภายนอก
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว
13 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ภาคเหนือ) กวิน สนธิเพิ่มพูน 1 ต.ค. 2557 ถึง 
28 ม.ค. 2558
49,500,000.00 49,500,000.00 งบภายนอก
สำนักงานคณกรรมการศึกษาขั้นพื้น
14 โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้ (พ.ศ.2558-2561) กวิน สนธิเพิ่มพูน 6 ก.ย. 2557 ถึง 
2 ก.พ. 2558
1,400,000.00 1,400,000.00 งบภายนอก
กรมป่าไม้
15 โครงการพัฒนาระบบบริหารการผลิตและระบบบริหารบุคคลเพื่อสนับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต กวิน สนธิเพิ่มพูน 20 ส.ค. 2557 ถึง 
15 ส.ค. 2558
5,930,000.00 5,930,000.00 งบภายนอก
กรมสรรพสามิต
16 โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทและยุทธศาสตร์กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2559) กวิน สนธิเพิ่มพูน 26 ธ.ค. 2556 ถึง 
26 เม.ย. 2557
3,995,060.00 3,995,060.00 งบภายนอก
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
17 โครงการจัดการนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ กวิน สนธิเพิ่มพูน 17 มิ.ย. 2556 ถึง 
17 มิ.ย. 2556
7,890,000.00 7,890,000.00 งบภายนอก
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
18 โครงการส่งเสริมคูปองนวัตกรรมอุตสาหกรรม SME ในเขตภาคเหนือตอนล่าง กวิน สนธิเพิ่มพูน 1 ต.ค. 2555 ถึง 
30 ก.ย. 2556
150,000.00 150,000.00 เงินแผ่นดิน
19 โครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดินภาคเหนือ กวิน สนธิเพิ่มพูน 29 ก.ย. 2555 ถึง 
26 พ.ค. 2556
6,999,993.00 6,999,993.00 งบภายนอก
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
20 ที่ปรึกษาโครงการกำกับดูแลการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์การ ปีงบประมาณ 2554-2555 กวิน สนธิเพิ่มพูน 30 ก.ย. 2554 ถึง 
30 เม.ย. 2556
1,700,000.00 1,700,000.00 เงินแผ่นดิน
21 ที่ปรึกษาเพื่อออกแบบระบบบัญชีต้นทุนและระบบบัญชีการเงินจำนวน 1 โครงการ กวิน สนธิเพิ่มพูน 29 ก.ย. 2554 ถึง 
20 ม.ค. 2556
7,994,025.00 7,994,025.00 เงินแผ่นดิน
22 โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบระบบบัญชีต้นทุนและระบบบัญชีการเงิน กวิน สนธิเพิ่มพูน 29 ก.ย. 2554 ถึง 
20 ม.ค. 2556
7,994,025.00 7,994,025.00 งบภายนอก
กรมปศุสัตว์
23 โครงการกำกับดูแลการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์การ ปีงบประมาณ 2554-2555 กวิน สนธิเพิ่มพูน 25 ก.ค. 2554 ถึง 
16 ธ.ค. 2555
1,700,000.00 1,700,000.00 งบภายนอก
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
24 ที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน และภัยพิบัติที่อาจเกิดกับระบบสารสนเทศของบริษัท ขนส่ง จำกัด กวิน สนธิเพิ่มพูน 25 มิ.ย. 2554 ถึง 
21 ต.ค. 2554
990,000.00 990,000.00 งบภายนอก
บริษัท ขนส่ง จำกัด
25 ที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบริษัท ขนส่ง จำกัด พ.ศ.2555-2559 กวิน สนธิเพิ่มพูน 24 มิ.ย. 2554 ถึง 
21 ต.ค. 2554
980,000.00 980,000.00 งบภายนอก
บริษัท ขนส่ง จำกัด
26 จ้างจัดทำต้นฉบับข้อสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งคณะบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2554 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์ กวิน สนธิเพิ่มพูน 11 เม.ย. 2554 ถึง 
24 เม.ย. 2554
75,000.00 75,000.00 งบภายนอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
27 จ้างจัดทำต้นฉบับข้อสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งคณะบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2554 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตาก กวิน สนธิเพิ่มพูน 11 เม.ย. 2554 ถึง 
24 เม.ย. 2554
56,250.00 56,250.00 งบภายนอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
28 จ้างจัดทำต้นฉบับข้อสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งคณะบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2554 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก กวิน สนธิเพิ่มพูน 11 เม.ย. 2554 ถึง 
24 เม.ย. 2554
52,500.00 52,500.00 งบภายนอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
29 จ้างจัดทำต้นฉบับข้อสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งคณะบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2554 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์ กวิน สนธิเพิ่มพูน 11 เม.ย. 2554 ถึง 
24 เม.ย. 2554
60,000.00 60,000.00 งบภายนอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
30 จ้างจัดทำต้นฉบับข้อสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งคณะบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2554 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร กวิน สนธิเพิ่มพูน 11 เม.ย. 2554 ถึง 
24 เม.ย. 2554
47,500.00 47,500.00 งบภายนอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
31 จ้างจัดทำต้นฉบับข้อสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งคณะบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2554 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี กวิน สนธิเพิ่มพูน 11 เม.ย. 2554 ถึง 
24 เม.ย. 2554
78,750.00 78,750.00 งบภายนอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
32 จ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีบริหารจัดการเก็บภาษีสรรพสามิตตามโครงการติดตั้งมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลฯ และโครงการพัฒนาเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (แสตมป์สรรพสามิต) กวิน สนธิเพิ่มพูน 1 ก.พ. 2554 ถึง 
29 ก.พ. 2555
2,000,000.00 2,000,000.00 งบภายนอก
กรมสรรพสามิต
33 ที่ปรึกษาจัดทำผังแม่บทการใช้ประโยชน์พื้นที่ดำเนินการสวนพฤกษศาสตร์เกาะระ ภายใต้โครงการนำร่องพัฒนารายละเอียดสวนพฤกษศาสตร์เกาะระในพื้นที่ 4,417 ไร่ ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา กวิน สนธิเพิ่มพูน 30 ก.ย. 2553 ถึง 
29 พ.ย. 2553
400,000.00 400,000.00 งบภายนอก
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
34 จ้างเหมาทำงานออกแบบและจัดทำระบบน้ำ เพื่อให้มีน้ำใช้สำหรับการอุปโภค ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย บริเวณทุ่งทะเลหลวง ตำบลป้ากล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย กวิน สนธิเพิ่มพูน 1 มิ.ย. 2553 ถึง 
29 พ.ย. 2553
250,000.00 250,000.00 งบภายนอก
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
35 ที่ปรึกษาดำเนินโครงการสำรวจ จัดทำ และเผยแพร่ข้อมูลด้านนวัตกรรม และสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมในภาคเหนือ กวิน สนธิเพิ่มพูน 7 เม.ย. 2553 ถึง 
30 ก.ย. 2553
8,000,000.00 8,000,000.00 งบภายนอก
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
รวม       160,388,103.00 159,895,603.00    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank