ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
ที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน และภัยพิบัติที่อาจเกิดกับระบบสารสนเทศของบริษัท ขนส่ง จำกัด
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน บริษัท ขนส่ง จำกัด
ช่วงเวลา :
25-06-2554 ถึง 21-10-2554
งบประมาณ :
990,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: กวิน สนธิเพิ่มพูน  [100%] [ 990,000 บาท ตามสัดส่วน ]