ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
กิจกรรมเพิ่งศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม ระบบมาตรฐานและโลจิสติกส์ ปีงบประมาณ 2562
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 3
ช่วงเวลา :
05-12-2561 ถึง 02-08-2562
งบประมาณ :
3,495,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: กานต์ ศุภจิตกุล  [90%] [ 3,145,500 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: ชุติมา สุดประเสริฐ  [10%] [ 349,500 บาท ตามสัดส่วน ]