ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
ช่วงเวลา :
19-05-2560 ถึง 19-05-2560
งบประมาณ :
5,000,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า  [33.33%] [ 1,666,500 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน  [33.33%] [ 1,666,500 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมโครงการ: ภาณุพงศ์ สอนคม  [33.34%] [ 1,667,000 บาท ตามสัดส่วน ]


หมายเหตุ :
ระหว่างดำเนินการทำสัญญา