: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ อาจารย์ภาณุพงศ์ สอนคม ( LECTURER. PANUPONG SORNKHOM)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G04034
ชื่อ - นามสกุล :     ภาณุพงศ์  สอนคม
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประเภท :     พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)
ตำแหน่ง :     อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     Advance Systems and Software Engineering Research Team : ASSERT
  Excellence of Embedded and Ubiquitous System research unit : XEUS Lab
ห้องทำงาน :     EE 213
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-4350
อีเมล์ :     panupongs@nu.ac.th
HomePage :     https://sites.google.com/a/nu.ac.th/panupongs/
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาโท M.Eng (Computer Engineering) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
Applied Cryptography, Computer Security, Formal Verification, Coloured Petri Net
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 แอพพลิเคชันสำหรับบันทึกและติดตามข้อมูลการดูแลตนเองของผู้ป่วยในกลุ่มโรคมะเร็งหลังจากได้รับยาเคมีบำบัด 2564 - 2564 100,000 
2 การพัฒนาต้นแบบระบบบันทึกการเข้าเรียนผ่านสมาร์ทโฟนสำหรับชั้นเรียนขนาดใหญ่ 2563 - 2563 50,000 
3 (ชุดโครงการ) การพัฒนาต้นแบบระบบขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะที่ 1 [โครงการชุด] 2555 - 2556 4,997,560 
งบประมาณแผ่นดิน
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 โครงการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เขตภาคเหนือ 2564 - 2564 100,000 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 Improving Access to Science and Technology Higher Education in Resource-Poor Institutions Improving Access to Science and Technology Higher Enducation in Resource-Poor Institutions 2563 - 2566 2,324,443 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Yongyuth Permpoontanalarp
Panupong Sornkhom
On-the-fly Trace Generation Approach to the Security Analysis of Cryptographic Protocols: Coloured Petri Nets-based Method Fundamenta Informaticae

[วารสารระดับนานาชาติ]

130 4 423-466 2015 0.479 / 1471  0 / 2017-06-13  Scopus 
2 Authors of Document Sornkhom, P., Permpoontanalarp, Y. Security Analysis of Micali's Fair Contract Signing Protocol by Using Coloured Petri Nets : Multi-session case IPDPS 2009 - Proceedings of the 2009 IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium

[วารสารระดับนานาชาติ]

2009 - / 2017  1 / 2017-05-23  Scopus 
3 Authors of Document Sornkhom, P., Permpoontanalarp, Y. Security analysis of Micali's fair contract signing protocol by using coloured Petri Nets Proc. 9th ACIS Int. Conf. Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and Parallel/Distributed Computing, SNPD 2008 and 2nd Int. Workshop on Advanced Internet Technology and Applications

[วารสารระดับนานาชาติ]

2008 - / 2017  10 / 2017-05-23  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 2818 ภาณุพงศ์ สอนคม จิราพร พุกสุข และ Yoseung Kim การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเว็บไซต์ระบบบันทึกข้อมูลการเข้าเรียนโดยใช้วิธีการยืนยันตัวตนด้วยตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และเลขที่อยู่ไอพี งานประชุมวิชาการนเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก http://conference.nu.ac.th/nrc15/20611030Full.pdf  
2 2817 ภาณุพงศ์ สอนคม และ จิราพร พุกสุข การออกแบบระบบเช็คชื่อสำหรับห้องเรียนขนาดใหญ่โดยใช้เทคนิคการยืนยันตัวตนแบบ 2 ชั้น งานประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 42 (EECON-42)

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2019 โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา   
3 537 Panupong Sornkhom Settha Tangkawanit Security analysis and improvement of NU-EV tracking and monitoring system Electrical Engineering Congress (iEECON), 2014 International

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2014   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา และวิเคราะห์การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management : HRM) สำนักงานอัยการสูงสุด วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า 13 พ.ค. 2564 ถึง 
12 ก.ค. 2564
1,933,325.00 289,998.75 งบภายนอก
สำนักงานอัยการสูงสุด
2 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบชี้เป้าเพื่อบูรณาการความช่วยเหลือนักเรียนทุนเสนอภาค ภาณุพงศ์ สอนคม 15 ก.ย. 2563 ถึง 
15 ก.ค. 2564
10,000,000.00 10,000,000.00 งบภายนอก
สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
3 โครงการพัฒนาและขยายผลระบบสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Q-Info) ภาณุพงศ์ สอนคม 1 ก.ย. 2563 ถึง 
30 มิ.ย. 2564
10,000,000.00 10,000,000.00 งบภายนอก
สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
4 จัดทำต้นแบบระบบฐานข้อมูล เพื่อการเยี่ยมบ้าน การสำรวจความเสี่ยงและส่งต่อข้อมูล เพื่อการดูแลและช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาค ภาณุพงศ์ สอนคม 22 ก.ค. 2563 ถึง 
31 พ.ค. 2564
9,000,000.00 9,000,000.00 งบภายนอก
สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
5 โครงการวิจัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลเลข 13 หลักกับฐานข้อมูล 6 กระทรวง ภาณุพงศ์ สอนคม 1 ก.ค. 2562 ถึง 
30 เม.ย. 2563
3,000,000.00 3,000,000.00 งบภายนอก
สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
6 โครงการวิจัยพัฒนาระบบสนับสนุนติดตามการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาณุพงศ์ สอนคม 10 เม.ย. 2562 ถึง 
30 ก.ย. 2562
5,000,000.00 5,000,000.00 งบภายนอก
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
7 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการดูแลช่วยเหลือนักเรียน วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า 19 พ.ค. 2560 ถึง 
19 พ.ค. 2560
5,000,000.00 1,667,000.00 งบภายนอก
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
ระหว่างดำเนินการทำสัญญา
8 โครงการขยายผลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการดูแลเด็กด้วยโอกาสในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้องถิ่นและจังหวัด ภาณุพงศ์ สอนคม 1 ต.ค. 2556 ถึง 
30 มี.ค. 2557
1,800,300.00 1,800,300.00 งบภายนอก
สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.)
รวม       45,733,625.00 40,757,298.75    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank