ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงการระบบสารสนเทศ เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
ช่วงเวลา :
09-02-2560 ถึง 08-02-2561
งบประมาณ :
5,880,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: กวิน สนธิเพิ่มพูน  [100%] [ 5,880,000 บาท ตามสัดส่วน ]


หมายเหตุ :
-เบิกงวด2 เป็นเงิน 1,117,200 เมื่อ 19 พ.ค.60
-เบิกงวด3 เป็นเงิน 1,675,800 เมื่อ 3 ก.ค.60
- เบิกงวด 4 จำนวน 2,234,400 บาท และส่งมอบงานงวด 4 4ก.ย.60
-เบิกเงินประกันผลงาน จำนวน 294,000 บาท 26 ก.ย. 60
-โครงการเสร็จสมบูรณ์