ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs (พื้นที่ดำเนินการ จ.เชียงราย จ.ลำพูน จ.แพร่) ปีงบประมาณ 2559
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ช่วงเวลา :
03-05-2559 ถึง 07-09-2559
งบประมาณ :
6,834,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: กานต์ ศุภจิตกุล  [80%] [ 5,467,200 บาท ตามสัดส่วน ]


หมายเหตุ :
- อนุมัติเบิกงวด2 จำนวน 1,344,150 เมื่อ 17 พ.ค.60