ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (e-camp)
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
ช่วงเวลา :
18-03-2556 ถึง 22-03-2556
งบประมาณ :
80,000.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: กำพล ทรัพย์สมบูรณ์  [100%] [ 80,000 บาท ตามสัดส่วน ]