ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการแนะนำเชิงลึกเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีสีเขียนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ช่วงเวลา :
15-01-2556 ถึง 31-07-2556
งบประมาณ :
246,400.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: สมพร เรืองสินชัยวานิช  [100%] [ 246,400 บาท ตามสัดส่วน ]