ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
โครงการศูนย์ทดสอบวัสดุก่อสร้างโยธา
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ช่วงเวลา :
01-10-2552 ถึง 30-09-2553
งบประมาณ :
112,460.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: ศิริชัย ตันรัตนวงศ์  [100%] [ 112,460 บาท ตามสัดส่วน ]