: หน้าหลัก > บุคลากร > ข้อมูลบุคลากร << Backward || Forward >>

ข้อมูลบุคลากร

 
  ข้อมูลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ (ASST. PROF. DR. SIRICHAI TANRATANAWONG)
รหัสอาจารย์/เจ้าหน้าที่ :     G01003
ชื่อ - นามสกุล :     ศิริชัย  ตันรัตนวงศ์
สังกัด :     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชา/หน่วยงาน :     สาขาวิศวกรรมก่อสร้าง
ประเภท :     ข้าราชการ
ตำแหน่ง :     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :     รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายฯ
สังกัดสถานวิจัย :     -
สังกัดหน่วยวิจัย :     Integrated Facility Engineering and Management Research Unit: iFEM
ห้องทำงาน :     -
โทรศัพท์ภายใน :     0-5596-2255, 0-5596-4066
อีเมล์ :     sirichait@nu.ac.th
HomePage :     -
Curriculum vitae (CV) :      เอกสาร CV จากระบบ 1


  ประวัติการศึกษา
ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาเอก Ph.D. Civil Engineering University of Newcastle upon tyne
2 ปริญญาโท M.Eng. Civil Engineering University of Lamar
3 ปริญญาตรี วศ.บ. Civil Engineering ม.เชียงใหม่
  ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ
Applications of artificial intelligence & risk analysis in construction and real estate development.
 
    โครงการวิจัย
เลือกปีงบประมาณ :
งบประมาณรายได้
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การศึกษาเวลางานคอนกรีตดาดผิวหน้าเขื่อนโดยการจำลอง กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างเขื่อนแควน้อย 2552 - 2551 75,000 
งบประมาณภายนอก
ที่ ชื่อโครงการ ช่วงปี งบประมาณ
1 การศึกษาผลกระทบด้านการค้าและโลจิสติกส์จากการดำเนินการของท่าเรือทวายประเทศสหภาพพม่า 2555 - 2556 4,705,300 
2 การจัดการและประเมินความเสี่ยงของอุทกภัยและโคลนถล่ม กรณีศึกษาจากอุกภัยใน จ.อุตรดิตถ์ 2550 - 2551 200,000 
 

    ผลงานเผยแพร่
เลือกปีที่ตีพิมพิ์ (ค.ศ.):

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 2306 ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี, กำพล ทรัพย์สมบูรณ์, ภัคพงศ์ หอมเนียม, สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญ, ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ และ ธนวัฒน์ พลพิทักษ์ชัย ใบรายงานผลการเรียนของนิสิตวิศวกรรมสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ งานประชุมวิศวศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 16

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2018 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจพัทยา จังหวัดชลบุรี   
2 2137 Apichat Buakla, Sirichai Tanratanawong, and Sakkayaphop Pravesjit A Modified Genetic Algorithm Initializing for Location-routing Problems The 3rd International Conference on Digital Arts, Media and Technology

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2018 Chiangrai, Thailand   
3 1893 ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี, กำพล ทรัพย์สมบูรณ์, ภัคพงศ์ หอมเนียม, ศิริชัย ตันรัตนวงศ์, ธนวัฒน์ พลพิทักษ์ชัย และ สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญ การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติวิศวศึกษา ครั้งที่ 15

[ระดับชาติ]

[วิจัย]

2017 โรงแรม พูลแมน พัทยา, ชลบุรี   
4 663 S.Tanratanawong, M.Pinitjitsamut,B.Panitchkarn,P.Pitchayapan and D.Satirasetaweee. Transport Cost Distortion Thailand Transportation on the Route of NSEC 7th International Conference on Logistics and Transport(ICLT) 2015

[ระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2015 Lyon,France   
blank

    การบริการวิชาการ

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ ช่วงเวลา งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
รวม ตามสัด
ส่วน
1 โครงการศูนย์ทดสอบวัสดุก่อสร้างโยธา ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ 1 ต.ค. 2552 ถึง 
30 ก.ย. 2553
112,460.00 112,460.00 งบภายนอก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 โครงการทดสอบวัสดุก่อสร้างโยธา ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ 1 ต.ค. 2551 ถึง 
30 ก.ย. 2552
583,530.00 583,530.00 งบภายนอก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รวม       695,990.00 695,990.00    

  ตารางสอน  
ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้ข้อมูลสำหรับบุคลภายใน กรุณา Login เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนนี้

  รายงานความก้าวหน้าของบัณฑิตวิทยาลัย (ข้อมูลโดยตรงจากบัณฑิตวิทยาลัย)  
จำนวนการคุมวิทยานิพนธ์ปัจจุบัน

ประวัติการคุมนิสิต

จำนวนการคุม IS

ประวัติการคุม IS

จำนวนนิสิตที่แต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา

blank